PRAWA DZIECKA ZAPISANE W KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA PRZYJĘTEJ PRZEZ ONZ W 1989 ROKU Prawa i wolności osobiste: Prawo do życia i rozwoju, Prawo do tożsamości i identyczności (prawo do nazwiska, imienia, obywatelstwa, wiedzy o własnym pochodzeniu), Prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania, Prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach dotyczących dziecka, […]