Zarządzenie nr 6/2021 Dyrektora Przedszkola Nr 13 w Lubinie z dnia 4 lutego 2021r.

Zarządzenie nr 6/2021

Dyrektora Przedszkola Nr 13 w Lubinie

z dnia 4 lutego 2021r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Procedurze bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 13  w Lubinie w okresie pandemii COVID-19

Na podstawie: Wytycznych dla przedszkoli wskazanych przez GIS, MZ z dnia 19 listopada 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam do stosowania Aneks Nr 3 do  Procedury bezpieczeństwa na terenie Przedszkola  Miejskiego Nr 13  w Lubinie w okresie pandemii COVID-19, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11.02.2021 r.

Załącznik  do Zarządzenia Nr 6/2021 Dyrektora Przedszkola Nr 13 w Lubinie  z dnia 4 lutego 2021 r.

Aneks nr 3 z dnia 4.02.2021r.

 do  Procedury bezpieczeństwa na terenie Przedszkola  Miejskiego nr 13  w Lubinie w okresie pandemii COVID-19 obowiązujący od 11.02.2021r.

§ 1

W Procedurze bezpieczeństwa na terenie Przedszkola  Miejskiego nr 13  w Lubinie w okresie pandemii COVID-19  wprowadza się następujące zmiany:

§ 5 pkt 4 i 5  otrzymują brzmienie:

4. Przyprowadzanie dzieci do placówki:

a. Rodzic/opiekun/ powiadamia dzwonkiem pracownika placówki o przyprowadzeniu dziecka do przedszkola.

b. W wyznaczonym do tego miejscu rodzic/ opiekun czeka na pojawienie się pracownika placówki, który dokona wstępnego wywiadu na temat stanu zdrowia dziecka i jego samopoczucia.

c. Pracownik wpuszczający rodzica/ opiekuna z dzieckiem do przedszkola czuwa, aby w budynku nie znajdowało się zbyt dużo osób (max 14 osób łącznie z  dyżurującym personelem przedszkola) z uwagi na zachowanie dystansu społecznego.

d. Przy max. ilości osób pracownik dyżurujący wstrzymuje wpuszczanie kolejnych rodziców/ opiekunów do przedszkola.

e. Pracownik dyżurujący odpowiada za ilość osób znajdujących się w holu oraz w szatni przedszkola.

f. W przypadku stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w zajęciach rodzic/ opiekun może wejść z dzieckiem do placówki i pójść do szatni.

g. Gdy dziecko zostanie przebrane, rodzic/ opiekun prowadzi je do wyznaczonej sali i oddaje pod opiekę nauczycielce. Rodzic nie wchodzi do sali dydaktycznej. Nauczycielka natomiast odbiera dziecko od rodzica i pomaga mu umyć ręce.

h. Rodzice/ opiekunowie przyprowadzający dzieci do placówki zobowiązani są do zachowywania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 1,5m.

i. Bezwzględnie przy każdym wejściu do palcówki rodzic / opiekun odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji – załącznik nr 4 (umieszczonej w widocznych miejscach).

j. Każdy rodzic/opiekun winien mieć założoną maseczkę ochronną/ przyłbicę. Zachować dystans. Osoby bez w/w środków ochrony nie będą mogły wejść do placówki.

k. Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są opuścić teren przedszkola niezwłocznie po przekazaniu dziecka pod opiekę nauczycielce.

l.  Czynności związane z przyprowadzeniem dziecka do przedszkola powinny być wykonywane sprawnie i szybko.

5. Odbieranie dzieci z przedszkola:

Podczas odbierania dziecka  z przedszkola  obowiązuje ta sama zasada.

a. Rodzic/osoba upoważniona dzwoni dzwonkiem, zgłasza dyżurującemu pracownikowi odbiór dziecka podając jego imię i nazwisko.

b. Rodzic/opiekun powinien mieć założoną maseczkę ochronną/ przyłbicę. Osoby bez w/w środków ochrony nie będą mogły wejść do placówki.

c. Dziecko odbiera jeden rodzic lub osoba upoważniona.

d. Rodzic lub osoba upoważniona odbiera dziecko od nauczycielki z sali i samodzielnie ubiera dziecko w szatni.

e. Rodzic lub osoba upoważniona odbierając dziecko z przedszkola zobowiązana jest do zachowywania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 1,5m.

f. Bezwzględnie przy każdym wejściu do palcówki rodzic / opiekun odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji – załącznik nr 4 (umieszczonej w widocznych miejscach)

g. Osoby odbierające dziecko z przedszkola zobowiązane są opuścić teren przedszkola niezwłocznie po przebraniu dziecka w szatni.

h. Czynności związane z przyprowadzeniem i odbieraniem dziecka z przedszkola powinny być wykonywane sprawnie i szybko.

i. Wejścia do przedszkola pilnuje pracownik wyznaczony do pełnienia dyżuru. Nie wpuszcza niepowołanych osób do budynku oraz pilnuje, aby żadne z dzieci nie opuściło przedszkola samo.

j. Pracownik pełniący dyżur czuwa, aby w budynku nie znajdowało się zbyt dużo osób, (max 14 osób łącznie z dyżurującym personelem przedszkola) z uwagi na zachowanie dystansu społecznego.

m. Przy max. ilości osób pracownik dyżurujący wstrzymuje wpuszczanie kolejnych rodziców/ opiekunów do przedszkola.

k. Dyrektor upoważnia nauczycielki do legitymowania rodziców lub osób upoważnionych na podstawie dowodów osobistych. Nie może być wydane żadne dziecko innej osobie, niż rodzic lub pisemnie upoważnionej przez niego osobie.

l. Nauczycielka przejawia czujność w rozpoznawaniu rodzica lub osoby upoważnionej ze względu na zakrycie maską jego twarzy. Nie można dopuścić do sytuacji, aby dziecko samo otworzyło drzwi i wyszło z budynku.

m.  Segregator z „Upoważnieniami” umieszczony jest w zamkniętej szafie wyznaczonej przez dyrektora.

n.  Wszelkie informacje rodzice otrzymują bezpośrednio od nauczycieli i poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy. Pracownik pełniący dyżur może udzielać informacji tylko w zakresie swoich kompetencji.

§ 2

Aneks wchodzi w życie z dniem 11.02.2021 r.