Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przedszkole Miejskie Nr 13 w Lubinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://www.przedszkole13.lubin.pl

Data publikacji strony internetowej: 02.09.2018

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 18.09.2023

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 25.09.2023

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Administrator strony, e-mail: pm13@ok.um.lubin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 76 74 901 81. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Do budynku prowadzi jedno główne wejście od ul. 1-go Maja. Od furtki wejściowej, prowadzi chodnik z kostki. Przed ogrodzeniem budynku wyznaczono kilka miejsc parkingowych dla Przedszkola Miejskiego nr 13.

2. Do głównych drzwi wejściowych trzeba pokonać kilka schodów. Jest to jedyne wejście dla rodziców z dziećmi, gości i interesantów. Od strony ogrodu są dwa wyjścia ewakuacyjne. Po lewej stronie od wejścia znajduję się administracja oraz gabinet Dyrektora. Na wprost wejścia głównego znajduje się pierwszy hol w którym następuje obszar kontroli wchodzących do przedszkola. Po prawej stronie wejścia znajduje się szatnia dla pięciu grup dzieci. Po lewej stronie szatni znajdują się dwie sale grupowe oraz jedna szatnia dla pracowników obsługi i jedna szatnia dla nauczycieli. Następnie po prawej stronie jest magazyn kierownika gospodarczego, a za nim wejście na klatkę schodową prowadzącą na piętro. Na parterze za klatką schodową na wprost znajduje się wyjście ewakuacyjne na teren ogrodu, które jest również wejściem dla dostawców oraz pracowników kuchni i konserwatora. Za klatką schodową po prawej stronie znajdują się trzy pomieszczenia : zmywak, obierak oraz toaleta dla personelu.

3. Wejście schodami na piętro, gdzie na prawo znajduje się główne wejście dla pracowników na kuchnie. W kuchni znajduje się również magazyn spożywczy. Skręcając w lewo na piętrze znajduje się gabinet kierownika gospodarczego biblioteka oraz na wprost kuchni znajduje się sala dziecięca. Po prawej stronie holu na piętrze znajdują się dwie sale dziecięce, łazienka dla personelu kuchennego oraz pomieszczenie z archiwum zakładowym.

4. Przy wyjściu ewakuacyjnym z tyłu budynku znajduje się klatka schodowa w dół, która prowadzi do pralni, suszarni, piwnicy głównej, magazynu warzywnego, pomieszczenia konserwatora oraz węzłów ciepłowniczych. Z tyłu budynku na lewo od wejścia ewakuacyjnego pokonując kilka schodków do góry znajduje się dodatkowa sala plastyczna.

5. Osoba niepełnosprawna na wózku inwalidzkim nie ma możliwości wejścia do budynku. Brak podjazdu, wind, platform, informacji głosowych czy pętli indukcyjnych.

6. Z tyłu budynku jest brama wjazdowa dla różnych służb.

7. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem przewodnikiem lub asystującym.

8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z pomocy osoby tłumaczącej na język migowy na miejscu lub online.