Informacje dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Drodzy Rodzice 1-go września rozpoczynamy nowy rok szkolny, czekamy z niecierpliwością na naszych wychowanków, którzy będą kontynuować edukację przedszkolną i na dzieci, które po raz pierwszy przekroczą próg naszej placówki. Przedszkole nadal będzie funkcjonować w reżimie sanitarnym i stosować się do aktualnych wytycznych GIS. Poniżej znajdą Państwo podstawowe informacje dotyczące przedszkola.

Rodzice, którzy chcą skorzystać z usług przedszkola powinni:

 • Zapoznać się z czynnikami ryzyka – Informacja dla rodziców dotycząca COVID-19 wraz Procedurą bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Lubinie
 • Wypełnić i podpisać oświadczenie o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki.

Dokumenty do pobrania na stronie internetowej lub u nauczycielek poszczególnych grup przedszkola:

1.      Informacje dotyczące COVID-19

2.      Procedura bezpieczeństwa na terenie przedszkola w okresie pandemii COVID – 19

3.      Oświadczenie o odpowiedzialności

Od dnia 1 września 2020 r. dzieci przyjęte do przedszkola można przyprowadzać i odbierać w godzinach:

Przyprowadzanie   6.00 – 8.15

Odbieranie   14.15 – 16.00

Prosimy o trzymanie się wyznaczonych godzin!

Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci prosimy, aby:

 • Dzieci nie przynosiły ze sobą żadnych zabawek i niepotrzebnych przedmiotów. Na terenie przedszkola obowiązuje zakaz pozostawiania rowerków, hulajnóg oraz innego sprzętu.
 • Rodzice i Opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z placówki zachowywali dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 • Przyprowadzając/odbierając dziecko rodzice/opiekunowie nie wchodzili z dziećmi do  przestrzeni wspólnej przedszkola (SZATNIA). Dzieci będą odbierane od rodziców przez personel placówki w pierwszym holu.
  Wyjątek stanowić będą nowoprzyjęte przedszkolaki, z uwagi na konieczność ułatwienia im adaptacji w nowym dla nich środowisku. Rodzic może odprowadzić maluszka do drzwi sali z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi przy zachowaniu odstępu od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 2 m. Rodzice i dzieci wchodzą do przedszkola głównym wejściem.
 • Pracownicy przedszkola na bieżąco będą nadzorować przestrzeganie ww. wytycznych.
 • Wszystkich Rodziców obowiązuje osłona ust i nosa oraz zdezynfekowanie rąk przed wejściem do budynku.

Rodzice dzieci, które witamy w naszym przedszkolu po raz pierwszy, posiadali dowód osobisty w pierwszych dniach pobytu dziecka w przedszkolu.
Rodzice dzieci, które witamy w naszym przedszkolu po raz pierwszy, pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu przynieśli rano wypełnione upoważnienie do odbioru dziecka, jeśli odbierać je będzie ktoś inny niż Rodzic (druk upoważnienia, klauzula RODO)

Organizacja pracy przedszkola

 • Przedszkole czynne jest od godz. 6.00 do 16.00
 • Dzieci powinny być odbierane wyłącznie przez rodziców/opiekunów prawnych lub osoby przez nich upoważnione, posiadające przy sobie dowód osobisty
 • Dzieci nie należy zaopatrywać we własne przekąski i napoje – posiłki zapewnia przedszkole
 • Dłuższe nieobecności dziecka zgłaszamy do nauczycielek grup. Nie ma potrzeby zgłaszania pojedynczych nieobecności. Codziennie do godz. 8.15 sprawdzana jest obecność, liczba dzieci podawana jest do kuchni przedszkolnej.
 • Z Rodzicami wszystkich dzieci zapisanych do przedszkola podpisywane będą umowy na rok szkolny 2020/2021
 • Umowy oraz druki niezbędnych oświadczeń, upoważnień otrzymają rodzice w pierwszym tygodniu września od nauczycielek grup
 • Umowy należy podpisać w dwóch egzemplarzach i dostarczyć niezwłocznie do nauczycielki w danej grupie. Rodzice otrzymają swój egzemplarz umowy po naniesieniu numeru i podpisaniu umowy przez Dyrektora przedszkola.

Wyprawka przedszkolaka

Dzieci 3 letnie ur. 2017 grupa I

 • Piżamka – podpisaną piżamkę w podpisanym worku z tkaniny dostarczyć należy do sali w poniedziałek, a zabrać w piątek
 • Obuwie zmienne – wygodne, łatwe do zakładania ( nie sznurowane, na podeszwie antypoślizgowej najlepiej białej, tak, by dziecko samo potrafiło je założyć). Obuwie należy podpisać w środku lub na podeszwie, nie zabieramy go do domu
 • Komplet ubrań na zmianę – koszulka, spodnie, majtki, skarpetki, umieszczone w podpisanym worku z tkaniny zostawiamy w szatni na półce dziecka
 • Strój przedszkolny – wygodny, ułatwiający dziecku samoobsługę, dostosowany do warunków atmosferycznych.

Pozostałe dzieci – grupy II – VI

 • Obuwie zmienne j.w.
 • Komplet ubrań na zmianę j.w.
 • Pozostałe elementy wyprawki przedszkolaka rodzice ustalą z nauczycielkami w poszczególnych grupach.

Odpłatność za żywienie w przedszkolu

 • Rodzice opłacają jedynie wyżywienie dziecka w przedszkolu.
 • Jeżeli dziecko ma wskazania do diety, należy dostarczyć zaświadczenie od lekarza/alergologa potwierdzające alergię na dane produkty i omówić możliwości stosowania diety w przedszkolu z kierownikiem gospodarczym.
 • Termin uiszczania odpłatności obejmuje okres od 10 do 20 dnia każdego miesiąca.
  Stawka dzienna 100% (wszystkie posiłki) wynosi 6,00 zł
  80% (śniadanie, II śniadanie, I danie obiadowe – zupa) wynosi 4,80 zł
 • W okresie pandemii płatności odbywają się wyłącznie poprzez przelewy internetowe.
 • Należność za wyżywienie będzie  w okresie do 10 dnia każdego miesiąca, podawana na fiszce przez nauczycielki danej grupy lub telefonicznie przez kierownika gospodarczego.
 • Po przekroczeniu terminu płatności naliczane będą odsetki ustawowe.
 • Prosimy o przelewanie kwot dokładnie takich, jak podane na fiszce – NIE ZAOKRĄGLAMY
  W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko dziecka.

NR KONTA 82 1240 3464 1111 0010 2804 0391

Przypominamy, że dzieci urodzone w roku 2014 realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne i powinny systematycznie uczęszczać do przedszkola.

Rodzice dzieci urodzonych w 2015 r. (pięciolatków), którzy chcieliby zapisać w przyszłym roku szkolnym dziecko 6-letnie do szkoły, powinni złożyć do 30 września, do Dyrektora przedszkola, wniosek o sporządzenie Informacji o gotowości szkolnej, którą wydaje się do 30 kwietnia rodzicom dzieci idących do szkoły.

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wszelkie sprawy prosimy załatwiać w formie korespondencji elektronicznej lub tradycyjnej, w wyjątkowych sytuacjach telefonicznie. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

Życzymy spokojnego roku szkolnego!!!

Inne ważne informacje

Rodzicu,

 • Przekaż dyrektorowi lub opiekunowi informację o stanie zdrowia dziecka.
 • Pamiętaj! Przyprowadź do instytucji dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 • Stosuj się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji.
 • Przed przyprowadzeniem dziecka do instytucji zmierz mu temperaturę.
 • Ważne! Nie posyłaj do instytucji dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 • Wyjaśnij dziecku, aby nie zabierało do instytucji zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
 • Regularnie przypominaj dziecku o zasadach higieny:

– unikaj dotykania oczu, nosa i ust;

– często myj ręce wodą z mydłem;

– nie podawać ręki na przywitanie;

– zasłaniaj twarz podczas kichania czy kasłania.

Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

Bezpieczny powrót do szkół i placówek od 1 września 2020 r.

Aktualne informacje i zalecenia dotyczące COVID

Wytyczne GIS dla przedszkoli z dnia 02 lipca 2020 r.

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337)

Zachęcamy do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. To narzędzie pozwalające na ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, wspierające bezpieczny powrót dzieci do szkół. ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Informuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich. Ponadto ProteGO Safe to wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).