Koncepcja pracy Przedszkola Miejskiego nr 13 w Lubinie na lata 2018 – 2023

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 13

W LUBINIE NA LATA 2018-2023

MISJA

1.Każde dziecko jest dla nas ważne. Zrobimy wszystko ,aby w naszym przedszkolu czuło się akceptowane i bezpieczne.

2. Wychowujemy dziecko do życia w zgodzie z samym sobą, z ludźmi i otaczającym światem, dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole.

3. Tworzymy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka w życzliwej atmosferze, we współpracy z rodziną i środowiskiem lokalnym.

4. Stwarzamy sytuacje umożliwiające twórcze działanie i dokonywanie wyboru zainteresowań.

5. Dajemy możliwość samorealizacji, współpracy, działania w ciekawych zajęciach.

6.Zapewniamy wysokiej jakości edukację dla dzieci prowadzoną przez kompetentnych nauczycieli.

7.Wychowujemy wrażliwego odbiorcę literatury i sztuki – umożliwiamy dzieciom prezentację  swoich  osiągnięć w środowisku.

8.Jesteśmy otwarci na propozycje i oczekiwania rodziców oraz ich aktywne włączanie się w realizację przyjętych zadań

WIZJA

Głównym celem naszego działania będzie dążenie do tego, by przedszkole było miejscem, które jest dopełnieniem domu rodzinnego sprawując funkcję wspomagającą i doradczą w wychowaniu i nauczaniu:

·          zapewnimy opiekę i wychowanie w atmosferze akceptacji i tolerancji

·          dostosujemy zajęcia wychowawcze i edukacyjne do możliwości dzieci

·          umożliwimy dzieciom wyrażania siebie w różnych formach ekspresji: słownej, plastycznej, muzycznej

·          umożliwimy wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom

·         będziemy promować zdrowie i rozwijać aktywność ruchową z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa

·         postaramy się rozwijać u dzieci umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w codziennym życiu

·         przybliżymy sylwetki polskich autorów literatury dziecięcej

·          będziemy budować poczucie tożsamości narodowej i rozwijać zainteresowanie swoim krajem

·         przygotujemy dzieci do dalszego etapu edukacji, osiągnięcia gotowości szkolnej

·          ściśle będziemy współpracować z rodzicami, uwzględnimy ich potrzeby i oczekiwania

·         postaramy się wyrównywać szanse edukacyjne dzieci i kompensować braki rozwojowe.

STRATEGIA ROZWOJU PLACÓWKI

1.      Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia, jakości pracy przedszkola.

2.       Kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku lokalnym

3.      Stworzenie przedszkola otwartego na oczekiwania i potrzeby dzieci i rodziców

MOCNE STRONY PRZEDSZKOLA

• Atrakcyjna oferta edukacyjna

• Szeroki wachlarz imprez, uroczystości i wycieczek

• Udział w konkursach, przeglądach i akcjach lokalnych

• Zajęcia dodatkowe uwzględniające założenia podstawy programowej

• Wysoki poziom pracy dydaktyczno -wychowawczej.

• Dobra atmosfera i klimat przedszkola.

• Wysokie kwalifikacje i ustawiczne doskonalenie nauczycieli.

• Własna strona internetowa.

• Szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym: instytucjami oświatowymi i społecznymi.

• Wysoki poziom zadowolenia rodziców – powodzenie placówki w środowisku.

• Znajomość oczekiwań rodziców wobec przedszkola

• Rozwijanie uzdolnień dzieci.

• Realizacja programów profilaktycznych.

• Szeroki wachlarz metod nowatorskich w pracy z dziećmi.

ANALIZA STRATEGICZNA

Zwiększenie efektywności kształcenia i skuteczności oddziaływań wychowawczych

dydaktyka

– wzrost efektywności i jakości kształcenia,

– opracowanie programów autorskich, inicjatywy i projekty nowatorskie,

– intensyfikacja działań mających na celu pomoc dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym również dzieci uzdolnionych).

wychowanie

– zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych,

– redagowanie i przestrzeganie ustaleń kodeksów grupowych,

– ujednolicenie oddziaływań wychowawczych w domu i w przedszkolu.

kadra

– coroczne powoływanie zespołu samokształceniowego,

-wspomaganie i inspirowanie nauczycieli do zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego.
baza

– systematyczna modernizacja bazy przedszkola,

– zdobycie środków na modernizacje Ogrodu Przedszkolnego.

promocja

– wdrażanie przedsięwzięć promujących przedszkole,

– bieżąca aktualizacja treści zawartych na stronie internetowej,

– udział dzieci w konkursach

MIERZENIE JAKOŚCI PRACY PLACÓWKI PROWADZI SIĘ POPRZEZ:

  • badanie skuteczności działania porównując osiągane wyniki z założonymi celami,
  • badanie osiągnięć edukacyjnych przedszkolaków poprzez obserwację i diagnozę,
  • diagnozowanie oceny rodziców dotyczącej jakości pracy przedszkola,
  • ewaluację wybranych obszarów pracy przedszkola, mającą na celu określenie osiąganej jakości pracy placówki, według ustalonych kryteriów
  • hospitacje mające na celu analizę, ocenę i wspomaganie pracy nauczyciela oraz badanie poziomu wiedzy, umiejętności i postaw uczniów.

NASZ PRIORYTET

Ø  Wychowanie samodzielnego, kreatywnie myślącego i otwartego na kontakty
z otoczeniem absolwenta przedszkola, który potrafi współdziałać z innymi.

Ø  Zapewnienie każdemu dziecku wszechstronnego rozwoju jego indywidualnych predyspozycji rozwojowych, zdolności i umiejętności, bez nacisków i przymusu,
a poprzez rozbudzanie jego ciekawości i zaspokojenie naturalnej potrzeby poznania otaczającego świata.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Szczegółowe zadania i sposoby realizacji znajdą się w programach pracy na poszczególne lata szkolne.

Rok szkolny 2018/2019

Piękna nasza Polska cała

Zadania:

1.      Rozwijanie zainteresowania swoim krajem.

Rok szkolny 2019/2020

Polscy autorzy dzieciom

Zadania:

1.      Rozwijanie zainteresowań polską literaturą dziecięcą, przybliżenie sylwetek autorów

Rok szkolny 2020/2021

Zdrowy i bezpieczny przedszkolak

Zadania

1.      Odkrywanie znaczenia zdrowia i higieny oraz wykształcenie właściwych nawyków
w zdrowym racjonalnym żywieniu.

2.      Rozwijanie aktywności ruchowej z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

Rok szkolny 2021/2022

Zabawy z Królową Nauk czyli edukacja matematyczna przedszkolaka

Zadania

1. Wszechstronne stymulowanie rozwoju dzieci poprzez rozwijanie uzdolnień   matematycznych

Rok szkolny 20122/2023

Muzyka wokół nas – ekspresja muzyczna w różnych formach działalności dzieci

Zadania

1. Kształtowanie wrażliwości estetycznej i słuchowej z wykorzystaniem elementów ruchu i muzyki.

EWALUACJA PRACY PRZEDSZKOLA

Najważniejszym elementem mierzenia jakości pracy przedszkola jest ewaluacja wewnętrzna prowadzona co roku.

Wnioski wynikające z ewaluacji posłużą do osiągnięcia powyżej założonych efektów.