Monitoring

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca prowadzenia monitoringu wizyjnego na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Lubinie

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest Przedszkole Miejskie Nr 13 w Lubinie, dane kontaktowe 59-300 Lubin ul. 1 Maja 16B. Tel: 76 749 01 80 Adres e-mail : pm13@ok.um.lubin.pl.
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, w sprawach przetwarzania danych osobowych i realizacji państwa praw jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: pm13.rodo@ok.um.lubin.pl oraz adresem korespondencyjnym przedszkola.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, rodziców, opiekunów prawnych, pracowników oraz innych osób odwiedzających placówkę, a także ochrony mienia, monitoring obejmuje teren wokół budynku przedszkola, wejścia do placówki, parking, pomieszczenia wewnątrz: hol, szatnie dla dzieci. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. z art. 108a. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa, a także powierzone do przetwarzania firmie serwisującej urządzenia monitoringu (przy spełnieniu wymagań określonych w art. 28 RODO)
 5. dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza europejski obszar gospodarczy) ani organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego zapisywanego w sposób ciągły oraz przechowywane przez okres nie dłuższy niż 14 dni , a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania
 7. przysługuje Pani/Panu prawo
  • dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także prawo żądania ich sprostowania,
  • prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 8. w oparciu o tak przetwarzane dane osobowe Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych-
Elżbieta Ostrowska
biuro@el-spektrum.wroclaw.pl
608091285