Obowiązek informacyjny

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celach określonych przez Administratora jest Przedszkole Miejskie Nr 13 w Lubinie, dane kontaktowe 59-300 Lubin ul. 1 Maja 16B. Tel: 76 749 01 80 Adres e-mail : pm13@ok.um.lubin.pl .
 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji państwa praw można kontaktować się inspektorem ochrony danych Elżbietą Ostrowską, adres e-mail: pm13.rodo@ok.um.lubin.pl   lub listownie na adres placówki.
 3. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Główną działalnością jednostki jest prowadzenie wychowania przedszkolnego, w oparciu o przepisy prawa oświatowego.
 4. W ramach prowadzonej działalności Administrator przetwarza dane osobowe dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych, osób odbierających dzieci z Przedszkola, nauczycieli i pracowników administracyjnych zatrudnionych w Przedszkolu, współpracowników, kontrahentów, oraz osób uczestniczących w życiu Przedszkola, osób odwiedzających i uczestniczących w organizowanych przez nas wydarzeniach. Dane zbieramy bezpośrednio od osób, których dotyczą. W sytuacji gdy kontrahent wskaże osobę do kontaktu w celu realizacji umowy lub rodzice wskazują osoby, które ich zastąpią w kontaktach z Przedszkolem lub odbiorem dzieci dane uzyskujemy od kontrahenta lub odpowiednio rodzica dziecka. Podstawa prawna przetwarzania uzależniona jest od celu zbierania danych. Dane przetwarzane są w szczególności w celu :
  1. Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, podstawą prawną przetwarzania tych danych zgodnie z RODO jest art. 6 ust. 1 lit c, a także wypełnienie w tym zakresie zadań publicznych art. 6 ust. 1 lit e RODO, oraz w stosunku do danych szczególnej kategorii art.9 ust 2 lit g RODO (Dane szczególnej kategorii to dane określone w art. 9 ust. 1 RODO : dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby) – w szczególności realizacja obowiązków związanych z profilem działalności jednostki, która jest podmiotem publicznym i działa głównie w oparciu o przepisy prawa. Głównym zadaniem Przedszkola jest realizowanie wychowania przedszkolnego w oparciu o przepisy prawa oświatowego, zadania opiekuńczo –wychowawcze, rekrutacja dzieci do Przedszkola, zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom. A także wystawianie faktur, dokumentów księgowych i podatkowych, wypełnianie obowiązków wobec pracowników, byłych pracowników, emerytów i rencistów związanych z zatrudnieniem. Przy czym w celach związanych z zatrudnieniem koniecznym i zasadnym będzie przetwarzanie przez Administratora danych szczególnych kategorii w zakresie wynikającym w szczególności z Kodeksu Pracy, a także przepisów szczególnych w tym Karta Nauczyciela czy ustawy o pracownikach samorządowych, w zakresie w jakim dotyczą naszych pracowników (podstawą będzie art. 9 ust. 2 lit. b RODO). Dane zebrane w tym celu (wypełnienia obowiązku prawnego) będą przechowywane przez okres wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt obowiązującego w jednostce, zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa, wymagającymi przechowywania określonych dokumentów przez czas wskazany w tych przepisach.
   Przepisy prawa na postawie, których działamy pozwalają nam, w określonych sytuacjach na przetwarzanie danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa, ze względu na przepisy szczególne związane z bezpieczeństwem dzieci, a także zatrudnianiem pracowników (art. 10 RODO).
  2. Podjęcia działań przed zawarciem umowy, lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  3. Na podstawie zgody, w sytuacji gdy nie mamy innej podstawy prawnej przetwarzania, a dane te są przydatne dla realizacji celów związanych z profilem naszej działalności, dane przekazane w formularzach zgody: jak wizerunki dzieci, informacje dodatkowe o dzieciach, które przekażą nam rodzice/ opiekunowie prawni, dane dodatkowe z inicjatywy osoby, która nam te dane przekazuje np. dane w procesie rekrutacji pracowników, dodatkowe dane do kontaktu, gdy nie wynikają z przepisu prawa, w tym drogą elektroniczną, podstawa przetwarzana art.6 ust. 1 lit. a; RODO- dane zwykle, natomiast dane szczególnej kategorii, w tym dane dotyczące zdrowia, art. 9ust. 2 lit a RODO: Dane zebrane w ten sposób będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu uznania przez Administratora za zbędne.
  4. Przedszkole prowadzi swój profil na Facebooku( link do profilu: https://pl-pl.facebook.com/przedszkole13lubin/ usługi świadczone są zgodnie z regulaminem portalu społecznościowego, dane  umieszczone na profilu są również administrowane przez Facebook. Dane osób obserwujących nasz profil, jak również zamieszczające komentarze przechowywane są wyłącznie przez Facebook. Użytkownik naszego profilu zobowiązany jest zapoznać się z wszystkimi znajdującymi się tam zasadami i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i przetwarzania danych osobowych. Wchodząc na profil oznacza akceptację warunków przetwarzania danych osobowych. Nasz profil na Facebooku służy wyłącznie udostępnianiu informacji i materiałów, promocji Przedszkola oraz na korzystaniu i umożliwianiu korzystania z funkcjonalności dostarczanych przez portal społecznościowy. Przedszkole nie wprowadza żadnych dodatkowych funkcjonalności ani usług własnych. Przedszkole nie przekazuje nikomu danych osobowych Użytkowników. Do wszystkich informacji o Użytkownikach ma dostęp Facebook, a wszystkie interakcje na profilu naszego Przedszkola są widoczne dla jego innych Użytkowników. Dane osobowe Użytkownika obserwującego nasz profil są tam wprowadzone w sposób dobrowolny przez użytkownika.

Jednocześnie administrator oświadcza, iż

 •  Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.
 • Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 •  Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora, w tym usługi informatyczne, niszczenie dokumentów, CUW w Lubinie, hosting, ochrona danych osobowych, obsługa BHP (zgodnie z art. 28 RODO)..
 •  Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich (poza europejski obszar gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.
 •  Podanie danych w celach związanych z wykonywaniem obowiązków prawnych jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia korzystanie z usług Administratora. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.
 • Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody należy zgłosić w naszej placówce, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych na wstępie lub osobiście w naszej siedzibie.
 • Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych, prawo wniesienia sprzeciwu ze względu na szczególną sytuację, w przypadku danych zebranych za zgodą lub w celu wykonania umowy, oraz gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany również prawo do przenoszenia danych. Z praw tych można korzystać w zakresie wynikającym z przepisów RODO, a także ustawy z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1781.) .
 • Administrator danych nie stosuje „profilowania”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań. Administrator nie podejmuje decyzji, która może opierać się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i miałaby istotnie wpływać na osobę, której dane dotyczą.
 • Administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.
 • W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia przez osobę, której dane dotyczą, że dane osobowe przetwarzane są z naruszeniem przepisów prawa, ma ona prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • W celu uzyskania dodatkowych informacji, w zakresie spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych u Administratora, należy kontaktować się z Inspektorem ochrony danych lub administratorem korzystając z danych kontaktowych podanych na wstępie.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych-
Elżbieta Ostrowska
biuro@el-spektrum.wroclaw.pl
608091285