Polityka prywatności

REGULAMIN STRONY, POLITYKA PRYWATNOŚCI i POLITYKA COOKIES

1. DEFINICJE

 1. Administrator (Usługodawca) – Przedszkole Miejskie Nr 13 reprezentowane prze Dyrektora Przedszkola., 59-300 Lubin, ul. 1 Maja 16B ; tel. 76/749-01-81, e-mail: pm13@ok.um.lubin.pl .
 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji państwa praw można kontaktować się inspektorem ochrony , adres e-mail: pm13.rodo@ok.um.lubin.pl   lub listownie na adres placówki.
 3. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 4. Polityka – niniejsza Polityka Prywatności.
 5. Usługa – wszelkie czynności świadczone drogą elektroniczną przez Administratora jako Usługodawcę, a w szczególności dostęp do serwisów informacyjnych znajdujących się na witrynie internetowej https://www.przedszkole13.lubin.pl/ , plików, , materiałów możliwych do pobrania, przy czym usługi te są bezpłatne.
 6. Użytkownik – każda osoba fizyczna, która zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa korzysta z Usług, w tym wypadku odwiedza https://www.przedszkole13.lubin.pl/ i korzysta z jej funkcjonalności.
 7. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, pozwalający na świadczenie Usług, w tym także zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieć Internet lub pocztę elektroniczną.
 8. Sesja – okres, jaki Użytkownik spędza na stronie https://www.przedszkole13.lubin.pl/. Dzięki możliwości przechowywania indywidualnych zmiennych Użytkownika, pozwala dokładnie go zidentyfikować i posłużyć przykładowo, jako podstawa systemu uprawnień dostępu w obrębie danej witryny.
 9. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 10. Strona internetowa – strona internetowa prowadzona przez Administratora (Usługodawcę) pod adresem https://www.przedszkole13.lubin.pl/

2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE STRONY INTERNETOWEJ

 1. W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane jest uzyskanie połączenia z siecią Internet oraz poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
 2. W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze strony internetowej PM nr 13 w Lubinie Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 3. Podczas korzystania z usług drogą elektroniczną istnieje realne ryzyko ataków zagrażających bezpieczeństwu zasobów przechowywanych w systemie informatycznym, dlatego zaleca się korzystanie z komputerów z zainstalowanym programem antywirusowym, aktualizowanie definicji wirusów. Wskazane jest również korzystanie z komputerów posiadających zaporę systemową.

3. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ

 1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:
 1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych na stronie internetowej – wówczas jako podstawę prawną przetwarzania przyjmujemy niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;
 4. adres IP jest notowany w celu poprawnego działania narzędzi zabezpieczających przed cyfrowym włamaniem na stronę. Np.: jeśli ktoś z danego adresu IP próbuje złamać hasło dostępu jest blokowany po kilku nieudanych próbach.
 1. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności i preferencji Użytkowników w trakcie korzystania ze strony internetowej i sposobu korzystania z konta, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;

5. PLIKI COOKIES

 1. Pliki cookies są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym podczas odwiedzania Serwisu. Informacje te są przesyłane są do pamięci używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową.
 2. Strona internetowa administrowana przez Usługodawcę używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 3. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.
 4. Używamy ciasteczek do zapisania ustawień dotyczących tzw. dostępności (w prawym górnym narożniku znajduje się ikona osoby niepełnosprawnej, pozwalająca na zmianę niektórych ustawień poprawiających czytelność strony). Używamy także ciasteczek do zapisania przeczytania komunikatu o ich stosowaniu aby go nie emitować niepotrzebnie.
 5. W ramach strony internetowej stosowane są „Cookies” „sesyjne” – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
 6. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji.
 7. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
 • Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
 • Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
 • Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
 • Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

6. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane Użytkownika przetwarzane są przez korzystania ze strony internetowej
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

7. PRAWA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 2. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.
 3. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

8. ODBIORCY DANYCH

 1. Deklarujemy, że związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, usługom hostingowym, Serwisantowi strony internetowej.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

9. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.