Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 29 stycznia 2010 r.

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI W PRZEDSZKOLU NR 13 W LUBINIE

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli Dz.U. 2017 poz. 649
  • Statut Miejskiego Przedszkola Nr 13 w Lubinie

Cele procedury:

Zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania dziecka w przedszkolu.

Zakres procedury:

Dokument reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dzieci.

Definicja przedmiotu procedury:

Przyprowadzanie dziecka do przedszkola – doprowadzenie dziecka do sali i oddanie pod opiekę nauczycielki.
Odbieranie dziecka z przedszkola – osobiste stawienie się rodzica lub osoby upoważnionej u nauczycielki i zakomunikowanie chęci odebrania dziecka z przedszkola.

Kogo dotyczy procedura?

Do przestrzegania procedury zobowiązani są rodzice i nauczycielki.

Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienie osób realizujących zadanie, które jest przedmiotem procedury:

Rodzice (prawni opiekunowie):

·      Przyprowadzanie i odbieranie dzieci w ustalonych godzinach,

·         Upoważniają inne osoby do odbierania dzieci z przedszkola,  muszą one być pełnoletnie.

·         Odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania pod opiekę nauczycielce oraz od chwili odebrania dziecka z grupy.

Nauczycielki:

·         Przyjmują upoważnienia rodziców do odbierania dzieci przez inne osoby,

·         Przekazują kopie upoważnień nauczycielce zamykającej przedszkole,

·         Odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci od momentu przyprowadzenia go do sali do chwili odebrania dziecka z grupy przez rodzica lub osobę przez niego upoważnioną

·         Sprawdzają zgodność danych osoby  upoważnionej zapisanych w upoważnieniu z dowodem osobistym.

Opis pracy:

·         Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i przedszkola odpowiadają rodzice/opiekunowie, na nich też spoczywa obowiązek przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

·         Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi grupy lub nauczycielowi pełniącemu dyżur w sali.

·         Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali, w związku z czym rodzic/opiekun/ zobowiązany jest wprowadzić dziecko do grupy. Z uwagi na brak wzrokowego kontaktu z dzieckiem na trasie szatnia – sala zajęć, niedopuszczalne jest przechodzenie dziecka bez opieki.

·         Nauczyciel odbierający dziecko od rodzica/opiekuna/ ma obowiązek zwrócenia uwagi czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych i mogących stworzyć zagrożenie.

·         Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka.

·         Rodzice/opiekunowie/ mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe należy zgłaszać wyłącznie pisemnie (tylko wtedy będą przestrzegane).

·         Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

·         Rodzice odbierają dzieci do 16.00.

·         Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe (min. 18 lat), zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione.

·         Osoba upoważniona do odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go.

·         Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie)

·         wypadku  każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie być poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji nauczycielka lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami bądź drugim rodzicem.

·         W przypadku gdy dziecko nie zostanie odebrane do godz. 16.30 nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.

·         W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje w placówce przedszkolnej 1 godzinę – do 17.00

·         Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami.

·         Rodzice/opiekunowie/, którzy odbiorą dziecko po upływie czasu pracy przedszkola są zobowiązani do podpisania sporządzonej przez nauczyciela notatki z podaniem godziny przyjścia po dziecko.

·         Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sadowe

Procedura obowiązuje od dnia 01.03.2023 r.