Program wychowawczy przedszkola

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 13

Opracowany przez mgr Beatę Wysoczańską i mgr Halinę Zaprutko

 

 „Doskonałe bezpieczeństwo i nietykalność własności oraz osoby: oto prawdziwa wolność społeczna.”

 Antoine de Rivarol

WSTĘP

Wychowanie, to złożony i długotrwały proces. To droga poznania i odkrywania. Na tej drodze rodzi się i rozwija wolność i godność osoby oraz społeczna komunikacja, odpowiedzialność i dobro wspólne. Proces wychowawczy nie odbywa się tylko w przedszkolu, ma miejsce wszędzie i każdy ma na niego wpływ. Wychowanie rozpoczyna się w rodzinie, natomiast  przedszkole  tylko je  kontynuuje ukierunkowuje.

Podstawę programu wychowawczo-profilaktycznego naszego przedszkola stanowią wartości uniwersalne, takie jak prawda, dobro i piękno. Inne ważne wartości, które pragniemy, aby były respektowane w naszej przedszkolnej społeczności to: , bezpieczeństwo, zdrowie i kultura bycia. Z określonych przez nas wartości wynikają zasady i normy postępowania, których nasi wychowankowie powinni przestrzegać. Owe normy postępowania są zrozumiałe dla dziecka w każdym wieku i uważamy je za ważne i potrzebne w procesie wychowania naszych dzieci.

W społeczności przedszkolnej zaspokaja się potrzebę kontaktu z rówieśnikami, uczy się określonych form zachowań a także przestrzega określonych zasad i reguł współpracy. W trakcie zabawy w określonej grupie osób uczy się panować nad swoimi emocjami, wyrażać i identyfikować własne potrzeby jak i uwzględniać potrzeby innych. Dlatego realizacja zadań skierowanych na kształcenie umiejętności społecznych wymaga zorganizowania określonych sytuacji wychowawczo-profilaktycznych. Swoje miejsce w świecie dziecko znajduje dzięki więzi jakie łączą go ze społeczeństwem.

Celem naszych wspólnych oddziaływań wychowawczo–profilaktycznych  jest zapewnienie każdemu dziecku:

·         radosnego i szczęśliwego dzieciństwa

·         bezpieczeństwa i poczucia godności własnej

·         poczucia, że jest kochane i szanowane.

Wychowanie polega zarówno na ochronie przed złem, jak i budowaniu dobra. Współczesne przemiany cywilizacyjne sprawiają, że trzeba wspomagać człowieka aby potrafił samokrytycznie spojrzeć na siebie, poznać i wyrazić swoje „ja”, dawać coś  od siebie. Wspomagając dziecko, wzbogacamy także swój własny świat.

Nasz program obejmuje takie obszary oddziaływań, jak:

Postrzeganie i rozumienie  siebie i swoich uczuć;

Poznanie reguł życia w grupie, jestem samodzielny, umiem współżyć i współdziałać z innymi;

Rozwiązywanie problemów i konfliktów;

Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo dziecka;

Poszerzenie związków z otaczającym światem.

CELE GŁÓWNE:

1.      Stwarzanie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego z naszych wychowanków, zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami, relacjami ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym.

2.      Przekazanie dzieciom wiedzy na temat zagrożeń oraz rozwijanie umiejętności ochrony w sytuacjach wystąpienia zagrożenia .

Jednym z priorytetów pracy przedszkola wobec dziecka i jego domu rodzinnego jest wspieranie i stymulowanie jego rozwoju w sferze wychowawczej i profilaktycznej.

Program wychowawczo-profilaktyczny ma na celu poprawę jakości pracy edukacyjnej, uwzględniając potrzeby społeczności przedszkolnej tj. dzieci, rodziców, środowiska oraz pracowników przedszkola. Integruje nauczycieli i rodziców w realizowaniu celów wychowawczo- profilaktycznych . Ma on za zadanie określić jakimi wartościami kierujemy się w stosunku do wychowanka, jego rodzica, jakie normy postępowania są pożądane aby dziecko mogło funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętymi rolami społecznymi.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE:

1.      Rozpoznanie przez dzieci trudnych ,zagrażających sytuacji i reagowanie na nie.

2.      Dokonywanie oceny zachowań innych oraz ustosunkowanie się emocjonalne do nich.

3.      Stwarzanie sytuacji, w których dziecko lepiej pozna siebie i innych,

4.      Obserwowanie, naśladowanie przez dzieci rówieśników i dorosłych z otoczenia,

5.      Kierowanie doświadczeniami i kreowanie przez nauczyciela sytuacji edukacyjnych, sprzyjających kształtowaniu pozytywnego, optymistycznego spojrzenia dziecka na świat i budowaniu obrazu samego siebie jako składnika osobowości człowieka,

6.      Lepsze poznanie dzieci przez ich rodziców,

7.      Integracja dzieci, nauczycieli i rodziców we wspólnych zajęciach jako pomoc w porozumiewaniu się, lepszym wzajemnym poznaniu,

8.      Poznawanie przez rodziców sposobów wspomagania rozwoju dzieci

9.      Umożliwienie rodzicom i dzieciom spędzania wspólnego i rodziców wspólnej radości z przebywania ze sobą i wspólnych działań,

10.  Poznanie werbalnych i pozawerbalnych środków komunikacji z dzieckiem, rodzicami i wychowawcą w trakcie spotkań integracyjnych.

Program został opracowany w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, o literaturę psychologiczno-pedagogiczną i doświadczenia własne.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1.      Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta.

2.      Kształtowanie umiejętności komunikowania się w sposób werbalny i niewerbalny.

3.      Rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z innymi.

4.      Uczenie asertywności w kontaktach z osobami dorosłymi i umiejętności odmawiania w sytuacjach mogących narazić je na jakiekolwiek niebezpieczeństwo.

5.      Wzmocnienie w dziecku przekonania ,że ma prawo czuć się bezpiecznie.

6.      Podniesienie umiejętności identyfikacji sytuacji niebezpiecznych i zagrażających.

7.      Dostarczenie informacji dotyczących sposobów działania w trudnej sytuacji.

8.      Rozwijanie dbałości o własne zdrowie, higienę .

9.      Kształtowanie podstawowych powinności moralnych: np. życzliwości, tolerancji, sprawiedliwości, odpowiedzialności, uczciwości.

10.  Rozwiązywanie spraw konfliktowych i dochodzenie do kompromisu.

11.  Rozróżnianie dobra od zła.

12.  Uświadomienie dzieciom ich praw i obowiązków.

13.  Pomoc dziecku w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „Ja”.

14.  Kształtowanie życzliwego i otwartego stosunku do ludzi i przyrody.

15.  Wspieranie rodziców w ich działaniach wychowawczo–profilaktycznych.

REALIZACJA PROGRAMU, POSTRZEGANIE  I ROZUMIENIE SIEBIE I SWOICH UCZUĆ

o   Poznanie siebie (sytuacje naturalne i inspirowane),

o   Wyrażanie swoich uczuć mimiką, gestem,

o   Zabawy ruchowe prowadzone metodami R. Labana,  w. Sherbone),

o   Zabawy relaksacyjne,

o   Pantonima,

o   Metoda tzw „burza mózgów”,

o   Rysunki,

o   Przedstawienia kukiełkowe,

o   Dziecięce masażyki

o   Krótkie opowiadania.

o   Rozmowy indywidualne z dziećmi celem poznania ich potrzeb.

POZNANIE REGUŁ ŻYCIA W GRUPIE, JESTEM SAMODZIELNY, UMIEM WSPÓŁŻYĆ I WSPÓŁDZIAŁAĆ Z INNYMI

o   Stwarzanie atmosfery przyjaźni i wspólnego akceptowania.

o   Przykład osobowy nauczyciela i osób znaczących w życiu dziecka.

o   Współtworzenie z dziećmi norm i zasad obowiązujących w grupie, oraz ich respektowanie.

o   Prowadzenie zajęć profilaktycznych; „Chronimy dzieci” „Dobre maniery”, „Ja i inni” „Poznajemy swoje prawa”, „Jesteśmy przyjaciółmi”.

o   Słuchanie opowiadań związanych z zachowaniami społecznymi i wartościami przyjaźni, (pozytywnych, negatywnych postaw).

o   Zawieranie przedszkolnych przyjaźni, mówienie sobie miłych słów, sprawianie innym radości, uczestniczenie w ich kłopotach i radościach.

o   Wymiana koleżeńska w zakresie doświadczeń.

o   Realizacja kalendarza uroczystości i świąt.

o   Organizacja kącika solenizanta.

o   Integracja wszystkich grup.

o   Utworzenie „Kodeksów grup”.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I KONFLIKTÓW

§  Zorganizowanie dla rodziców spotkań w celu uświadomienia konieczności ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

§  Uczestnictwo rodziców w spotkaniu z psychologiem–pedagogiem.

§  Zapoznanie rodziców z programem wychowawczym przedszkola, oraz „Kodeksami grupy”, opracowanymi przez dzieci i nauczycieli.

§  Omawianie historyjek obrazkowych przedstawiających konflikty społeczne.

§  Rozwiązywanie konfliktów na drodze obopólnego porozumienia.

§  Ustalenie środków zaradczych przy nie respektowaniu ustalonych norm i zasad.

§  Ustalenie form nagradzania i karania zachowań respektujących ustalone przez dzieci normy i zasady zachowań.

DBANIE O ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA

organizowanie sytuacji edukacyjnych:

o   „Jesteśmy bezpieczni”

o   „Prowadzimy zdrowy styl życia”.

o   „Policjant ostrzega”- spotkanie z policjantem.

Znajomość pełnego imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu,

wpajanie dziecku, by nie nawiązywało kontaktów z osobami obcymi,

respektowanie regulaminów bezpiecznego poruszania się po budynku, placu zabaw na spacerach i wycieczkach,

poznanie zasad bezpiecznych zabaw,

wspólne z dziećmi wykonywanie sałatek, surówek,  oraz ich degustacja.

udział dzieci w konkursach grupowych i międzygrupowych.

znajomość  numerów alarmowych,

wykorzystanie w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych różnych metod

pracy,

stosowanie zasady „w zdrowym ciele zdrowy duch”,

prowadzenie zabaw ruchowych i gimnastycznych,

zabawy na świeżym powietrzu, spacery i wycieczki.

 

POSZERZENIE ZWIĄZKÓW Z OTACZAJĄCYM ŚWIATEM

·         Pobudzanie ciekawości do interesowania się historią i tradycjami swojej rodziny.

·         Wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez udział rodziców i dziadków w uroczystościach organizowanych w przedszkolu, zajęciach otwartych, festynach.

·         Wykonanie drzewa. genealogicznego swojej rodziny.

·         Prowadzenie rozmów i zajęć dotyczących poznawania pracy zawodowej rodziców i dziadków.

·         Realizowanie tematów kompleksowych dotyczących poznawania zawodów.

·         W trakcie zajęć oraz przy każdej nadarzającej się okazji uświadamianie dzieciom ich przynależności narodowej.

·         Jesteśmy Polakami, mówimy po polsku, rozumiemy znaczenie słowa ojczyzna.

·         Zapoznawanie dzieci z barwami narodowymi, godłem i hymnem Polski.

·         Pomaganie w orientowaniu się na mapie Polski.

·         Okazywanie piękna naszej ojczyzny za pomocą ilustracji, obrazów, albumów, slajdów.

·         Przyzwyczajanie dzieci do przestrzegania zasad dotyczących utrzymywania porządku, uszanowania zieleni w najbliższym otoczeniu.

·         uczestniczenie w corocznej akcji „Sprzątanie Ziemi”, „Sprzątanie Świata”, „Czystość dla Lubina”.

WARUNKI BAZOWE NIEZBĘDNE DO REALIZACJI PROGRAMU:

·         sale zabaw dla każdej grupy,

·         pomoce dydaktyczne do zajęć, zabaw,

·         wyposażone kąciki zabaw i sale do zabaw,

·         ogród przedszkolny.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA

Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka w tym do:

·         Prawidłowo zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.

·         Poszanowania wszystkich potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania.

·         Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej.

·         Wyrażania swoich uczuć i myśli.

·         Umożliwienia zdobywania nauki przez zabawę z uwzględnieniem indywidualnych możliwości.

·         Opieki i ochrony.

·         Poszanowania własnej godności i prawo do nietykalności.

·         Posiadania własnego zdania i możliwości wyrażania go.

·         Proszenia o to czego chce, ale nie wymagania tego.

·         Popełniania błędów i możliwości naprawiania ich.

·         Akceptacji takim, jakim jest.

·         Przebywania w warunkach sprzyjających jego rozwojowi.

·         Indywidualnego tempa procesu rozwojowego.

·         Przebywania w warunkach zapewniających bezpieczeństwo i ochronę zdrowia.

·         Korzystania z dóbr kulturalnych.

·         Poszanowania własności.

·         Znajomości swoich praw i korzystania z nich.

·         Ciszy, spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje.

·         Korzystania z kontaktów interpersonalnych z dziećmi i dorosłymi.

·         Kształtowania prawidłowych kontaktów społecznych.

·         Zabawy i wybierania towarzyszy zabaw.

·         Przebywania wśród osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić z prośbą o pomoc.

·         Zdobywania wiedzy i umiejętności, badania i eksperymentowania.

·         Podejmowania decyzji i ponoszenia ich konsekwencji.

·         Uczestniczenia we wszystkich formach aktywności.

·         Snu i wypoczynku, jeśli tego potrzebuje.

·         Jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione.

·         Regulowania własnych potrzeb.

·         Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej lub psychicznej.

Dziecko w przedszkolu ma obowiązek, w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów, przestrzegać wszelkie umowy zawarte z nauczycielką, a w szczególności:

o   Nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycieli.

o   Sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne oraz zgłaszać wszelkie przykre wypadki, uszkodzenia itp. związane ze zdrowiem dzieci.

o   Dbać o sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu.

o   Dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa.

o   Przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

Rodzice mają prawo do:

zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy nauczyciela w danej grupie,

uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego postępów i niepowodzeń,

wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków, propozycji oraz uwag dotyczących pracy przedszkola,

uzyskiwania fachowej pomocy pedagogicznej otwartej rozmowy z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych,

czynnego uczestnictwa w życiu przedszkola,

wspierania przedszkola w jego działaniach.

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

·         przestrzeganie Statutu Przedszkola,

·         wyposażenie dziecka w niezbędną odzież, przedmioty i przybory,

·         respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji,

·         przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnione osoby zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo,

·         przestrzeganie godzin pracy przedszkola,

·         informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

·         przestrzeganie zasad higieny i bhp na terenie przedszkola,

·         wykazywanie zainteresowania postępami dziecka w procesie dydaktyczno- wychowawczym, uczestniczenie w zebraniach rodziców, utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielem bądź z dyrektorem przedszkola w celu uzyskania aktualnych informacji o dziecku.

 

ZADANIA WYCHOWAWCZE NAUCZYCIELA

Nauczyciel:

o   współdziała z rodzicami i opiekunami prawnymi w zakresie realizacji zadań wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, włącza rodziców w życie przedszkola,

o   planuje i prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz jest odpowiedzialny za jej efekty,

o   zbiera informacje o dzieciach – prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dziecka,

o   współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczni pedagogiczną,

o   wspiera każdego wychowanka w jego rozwoju,

o   kształci i wychowuje dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,

o   dba o kształtowanie u wychowanków postaw moralnych i obywatelskich,

o   tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania oraz dąży do pobudzania procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy,

o   wspiera rozwój aktywności poznawczej nastawionej na poznawanie samego siebie oraz rzeczywistości społeczno – kulturalnej i przyrodniczej,

o   otacza indywidualną opieka każdego z wychowanków i dostosowuje metody oraz formy pracy do jego możliwości,

o   utrzymuje stały kontakt z rodzicami (opiekunami) oraz udziela im rzetelnych informacji na temat jego zachowania i rozwoju,

o   współpracuje z domem rodzinnym w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,

o   dba o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków,

o   sumiennie przygotowuje się do pracy z dziećmi,

o   prowadzi dokumentację zgodnie z określonymi przepisami,

o   doskonali swoje kwalifikacje zawodowe,

o   dąży do pełni własnego rozwoju osobowego,

o   współtworzy dobrą atmosferę pracy w przedszkolu,

o   przestrzega podstawowe zasady BHP i PPOŻ oraz dyscyplinę pracy.

ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

§  poznanie środowiska rodzinnego wychowanków,

§  współdziałanie obu środowisk w celu ujednolicenia działań wychowawczych,

§  prowadzenie pedagogizacji rodziców,

§  stwarzanie pozytywnej atmosfery we wzajemnych kontaktach,

§  inspirowanie rodziców do działań na rzecz grupy, przedszkola i ochrony środowiska,

§  przekazywanie rzetelnych informacji na temat dziecka, jego postępów i przyczyn trudności w zdobywaniu umiejętności i wiedzy,

§  przedstawianie pozytywnych zachowań i osiągnięć dziecka, a dopiero w drugiej kolejności uwag negatywnych,

§  inicjowanie pomocy rodziców w ulepszaniu warunków pracy placówki.

MODEL PRZEDSZKOLAKA

ü  Uczy się:

Zna i wykorzystuje wiedzę o otoczeniu bliższym i dalszym, jest przyjaźnie nastawiony do uczenia się oraz podejmowania wysiłku intelektualnego, dzięki czemu szybko przyswaja nowe wiadomości i umiejętności.

ü  Myśli:

Jest rozbudzony w kierunku aktywizowania procesów umysłowych, takich jak: spostrzeganie, porównywanie, klasyfikowanie, analiza i synteza, wyciąganie wniosków, uogólnianie, posługiwanie się pojęciami ogólnymi.

ü  Poszukuje:

Jest chłonny nowej wiedzy, lubi odkrywać i doświadczać, prezentuje postawę inspiratora własnych odkryć, poszerza swój krąg zainteresowań poznawczych.

ü  Działa:

Jest twórczy, pomysłowy, kreatywny, cierpliwy, konsekwentny w działaniu, podejmuje się różnorodnych aktywności zgodnie z własnymi potrzebami i zainteresowaniami.

 

ü  Współpracuje:

Potrafi z innymi podejmować się realizacji zadań, przestrzega ustalonych zasad i norm współżycia w grupie.

ü  Komunikuje się:

Nawiązuje poprawne kontakty z innymi ludźmi, potrafi wyrażać swoje myśli i potrzeby, umiejętnie kieruje własnymi emocjami.

ü  Doskonali się:

Wykazuje się samodzielnością, samooceną, samokontrolą w zakresie doskonalenia i modyfikowania swojego nastawienia do siebie i innych.

 

SPODZIEWANE EFEKTY Z REALIZACJI PROGRAMU:

§  Ukształtowanie pokolenia empatycznego, wrażliwego na potrzeby i krzywdę innych.

§  Dzieci rozumieją potrzebę poszanowania cudzej własności.

§  Znają i cenią wartości moralne.

§  Rozumieją konsekwencje kłamstwa dla siebie i innych.

§  Znają swoje prawa i obowiązki.

§  Posiadają umiejętność współżycia w społeczeństwie, zgonie z przyjętymi normami.

§  Zawierane są przyjaźnie przedszkolne.

§  Są tolerancyjne, szanują odmienność i indywidualność innych ludzi.

§  Znają dobre maniery i je stosują w życiu codziennym.

§  Posiadają umiejętność ponoszenia konsekwencji swoich czynów.

§  Rozumieją potrzebę stosowania się do zasad bezpieczeństwa.

§  Znają podstawy bezpiecznego i zdrowego stylu życia i się do nich dostosowują.

BIBLIOGRAFIA:

1.      Aronson E. – Człowiek istota społeczna. Warszawa 1994

2.      Dobson J.S. – Dzieci i wychowanie – pytania i odpowiedzi . Warszawa 2000

3.      Faber A. Mazlish E. – Jak mówić żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły.Poznań 1992

4.      Kochańska G. – Kształtowanie u dzieci zainteresowań innymi ludźmi i gotowość do niesienia im pomocy. Wrocław 1982

5.      McDowell J. Day D. – Jak być bohaterem dla swoich dzieci. Warszawa 1997

6.      Obuchowska I. – Kochać i rozumieć – jak pomóc swojemu dziecku przeżyć szczęśliwe dzieciństwo. Poznań 2000

7.      Ossowska M. – Normy moralne. Warszawa 2000

8.      Portman R. – Gry i zabawy przeciwko agresji. Kielce 1999

9.      Prekop J. Schweizer Ch. – Niespokojne dziecko- poradnik dla zaniepokojonych rodziców. Poznań 2000

10.  Prus – Wiśniewska H. – Zanim dziecko pójdzie do szkoły. Warszawa 1995

11.  Red. Szablak K. – Wychowując mówmy jednym głosem. Poznań 1998

12.  Sękowska Z. – Współzależność wychowania i rozwoju dziecka. Kraków 1984

13.  Tilman D. Hsu D. – Wchodzenie w świat wartości. Warszawa 2005

14.  Tilman D. Pilar Q. – Wychowanie w duchu wartości. Warszawa 2002

15.  Way B. – Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży. Warszawa 1990