Regulamin I Międzyprzedszkolnego Konkursu „Ekologiczny pokaz mody”

§ 1

Postanowienia ogólne

1.      Organizatorem konkursu jest Przedszkole Miejskie Nr 13 w Lubinie, ul. I-go Maja 16B,
tel. 767490180, e-mail: pm13@ok.um.lubin.pl, koordynator: Agnieszka Klepaczek,
Katarzyna Arndt.

2.      Konkurs realizowany jest w ramach działań edukacyjnych w zakresie propagowania właściwych postaw ekologicznych.

3.      Przedmiotem konkursu jest wykonanie i zaprezentowanie stroju ekologicznego z surowców

selektywnie zbieranych (przeznaczonych do recyklingu) oraz materiałów naturalnych.

4.      Cele konkursu:

a) podniesienie świadomości ekologicznej.

b) propagowanie właściwych postaw ekologicznych oraz ekologicznego stylu życia.

c) zachęcanie do wykorzystania surowców wtórnych w twórczym procesie powstania autorskich

projektów strojów ekologicznych.

d) rozbudzenie dziecięcej wyobraźni i kreatywności twórczej.

§ 2

Zasady udziału w konkursie

1.      Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3- 4 lata oraz 5 – 6 lat uczęszczających do

palcówek przedszkolnych na teranie miasta Lubina.

2. Każde przedszkole może zaprezentować maksymalnie dwa stroje ekologiczne (po jednym
z każdej kategorii wiekowej).

3.  Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wypełnionej Karty uczestnictwa
w konkursie wraz z oświadczeniami, stanowiącymi załącznik nr1, 2, 3, 4 do przedmiotowego Regulaminu, w terminie do dnia 31.03.2023 r.

§ 3

Zasady konkursu

1. Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie kategorie wiekowe:

a) 3 i 4 latki,

b) 5 i 6 latki.

2. Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania (wraz z pomocą osoby dorosłej np. nauczyciela)
i zaprezentowania strojów ekologicznych, do wykonania których wykorzystane zostaną min.

opakowania plastikowe, foliowe, jednorazowe, kolorowa makulatura czy materiały naturalne.

3. Każda osoba biorąca udział w konkursie może zaprezentować jeden strój.

4. Prezentacja strojów odbędzie się na pokazie mody, który będzie zwieńczeniem konkursu.

5. Uczestnik prezentuje strój samodzielnie bądź w obecności opiekuna (nauczyciela).

6. Prezentacje mogą być wykonane w sposób dowolny. Należy jednak pamiętać, że strój musi być

ekologiczny i ściśle powiązany z tematyką oraz wykonany z surowców wtórnych.

7. Organizator konkursu zadba o odpowiednią oprawę muzyczną do pokazu Ekologicznego stroju.

§ 4

Miejsce i termin zgłoszenia uczestnictwa

1.    Kartę uczestnictwa z oświadczeniem należy złożyć w terminie do 31.03.2023r.  w Przedszkolu

Miejskim Nr 13 w Lubinie, ul. I go Maja 16 B lub wysłać na adres e-mail: pm13@ok.um.lubin.pl

2. Zgłoszenia wysłane po terminie będą odrzucane.

3. Organizator nie wymaga wcześniejszego złożenia stroju ekologicznego.

§ 5

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

1.    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na pokazie mody ekologicznej dnia 20.04.2023r.
o godz. 10.00.

2.    Komisja konkursowa dokona oceny strojów ekologicznych, przyznając nagrody w następujących kategoriach:

a) 3 i 4 latki,

b) 5 i 6 latki.

3. Wyniki konkursu tj. imiona i nazwiska dzieci, które zajęły pierwsze, drugie i trzecie miejsce
z każdej kategorii wiekowej, zostaną umieszczone na stronie internetowej Miejskiego

Przedszkola Nr 13 w Lubinie: www.przedzszkole13.lubin.pl

4. Kryteria oceny strojów:

a)   wartość merytoryczna tzn. zgodność zaprezentowanych strojów z przedmiotem i celem konkursu,

b)   pomysłowość i oryginalność,

c)   estetyka wykonania,

d)   sposób zaprezentowania stroju.

5. Wręczenie nagród laureatom nastąpi po zakończeniu prezentacji strojów.

6. Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie.

7. Z pośród zaprezentowanych strojów, jury wybierze po trzech zwycięzców z każdej kategorii

wiekowej, którzy otrzymają nagrody rzeczowe.

§ 6

Postanowienia końcowe

1.    Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody rodzica/opiekuna prawnego dziecka przekazane do organizatora konkursu wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu.

2.    Zgłaszający zapewnia, że przekazane prace nie naruszają prawa osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich).

3.    Uczestnicy konkursu mają zapewniony wgląd do Regulaminu konkursu przez cały okres jego

trwania. Regulamin wraz z załącznikiem będzie dostępny w Przedszkolu Miejskim Nr 13
w Lubinie w Dziale administracji oraz na stronie internetowej www.przedzszkole13.lubin.pl.

4. Załącznik nr 4 zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych uczestników konkursu

przez Organizatora tj. Przedszkole Miejskie nr 13 w Lubinie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie jego trwania,
bez powiadomienia Uczestników i bez podania przyczyny.

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji prac konkursowych w materiałach

informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych.

7. Zaprezentowane stroje ekologiczne pozostają własnością Uczestnika konkursu.

8. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

9. Wszelkie zapytania odnośnie konkursu można kierować do koordynatorów konkursu:

Agnieszka Klepaczek, Katarzyna Arndt tel. 76 749 01 80.

Załącznik nr 1

Kata uczestnictwa
w I Międzyprzedszkolnym Konkursie

„Ekologiczny pokaz ”

 

Imię i nazwisko
autora stroju ekologicznego

Wiek autora

Imię i nazwisko współautora
(nauczyciela)

Nazwa i adres placówki
kierującej pracę na konkurs

Telefon placówki kierującej

E-mail placówki kierującej

Załącznik nr 2

 

 Zgoda i oświadczenie rodzica

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na udział mojego dziecka …………….……….……………………………………………………………………………

(Imię i nazwisko, grupa przedszkolna, nazwa i dane adresowe przedszkola, do którego uczęszcza dziecko, wiek dziecka ) w I MIĘDZPRZEDSZKOLNYM  KONKURSIE  „EKOLOGICZNY POKAZ MODY”,  którego  organizatorem jest  Przedszkole Miejskie nr 13 w Lubinie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka na potrzeby konkursu, w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszenia.

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody * na utrwalenie wizerunku mojego dziecka wraz z pracą konkursową (wykonanym strojem) oraz niekomercyjne wykorzystanie i rozpowszechnienie w celu promocji konkursu w zakresie wskazanym poniżej:

·         na stronie www. Organizatora konkursu wraz z danymi osobowymi tj. imię, nazwisko, dane przedszkola do którego dziecko uczęszcza, wiek dziecka,  wskazanie miejsca, które zajęła praca mojego dziecka  (dotyczy sytuacji gdy praca konkursowa zostanie wytypowana do zajęcia pierwszych trzech  zwycięskich miejsc w konkursie).*;

·         na profilu Organizatora na Facebooku *,

·         w Regionalnej Telewizji – Lubin *;

·         w oficjalnym portalu  miasta Lubin www.lubin.pl*;

·         utrwalania wizerunku wraz z wykonaną pracą  konkursową   dowolną techniką, w tym techniką cyfrową oraz na kliszy fotograficznej oraz wprowadzeniu do pamięci komputera oraz do własnych baz danych Organizatora *;

* niepotrzebne skreślić

a także oświadczam, że:

1        Zapoznałam/em  się z Regulaminem I MIĘDZPRZEDSZKOLNEGO  KONKURSU  „EKOLOGICZNY POKAZ MODY” i w pełni go akceptuję.

2        Przekazuję jako ustawowy przedstawiciel mojego dziecka nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do pracy konkursowej (wykonanego stroju) w ramach konkursu, na rzecz organizatora tj. PM  nr 13  w Lubinie w zakresie przedstawionych powyżej sposobów korzystania z pracy konkursowej. Przeniesienie praw, o których mowa powyżej nie  jest ograniczone czasowo ani terytorialnie oraz następuje bez wynagrodzenia lub odszkodowania.*

3        Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby I MIĘDZPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU „EKOLOGICZNY POKAZ MODY”.

                                                                                     ……………………………………………

                          Data Czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego

Oświadczenie dotyczące pracy konkursowej dla pracy wykonanej w domu  
(wypełnia rodzic/opiekun prawny )

1        Oświadczam, że dostarczona praca konkursowa została wykonana przez moje dziecko,  nie narusza w żaden sposób  praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.

2         Jestem/ nie jestem*  współautorem pracy konkursowej i zgadzam się na rodzaje publikacji wykonanej pracy konkursowej podanych w obszarach   wskazanych w oświadczeniu zgody, a także przeniesienia praw do pracy konkursowej (w szczególności w zakresie niemajątkowych praw autorskich) na Organizatora konkursu, które dotyczy mojej osoby, jako współautora.

…………………………………………………

                                                                                                            Data Czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego, pod którego nadzorem i przy pomocy została
wykonana  praca konkursowa

Załącznik nr 3

Oświadczenie nauczyciela jeżeli praca została wykonana w przedszkolu  
(wypełnia nauczyciel )

1.      Oświadczam, że dostarczona praca konkursowa  została wykonana przez wskazane dziecko,  nie narusza w żaden sposób  praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.

2.      Jestem/ nie jestem*  współautorem pracy konkursowej i akceptuję wszystkie postanowienia Regulaminu konkursu, również w zakresie przeniesienia prawa do pracy konkursowej (w szczególności w zakresie niemajątkowych praw autorskich) na Organizatora konkursu, publikacji wykonanej pracy, które dotyczy mojej osoby, jako współautora.

                                                                                                               …………………………………………………………..

Data i czytelny podpis nauczyciela,

pod którego nadzorem i przy pomocy została

wykonana praca konkursowa

 

Załącznik nr 4

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  na potrzeby  I MIĘDZPRZEDSZKOLNEGO  KONKURSU  „EKOLOGICZNY POKAZ MODY”

1        Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Miejskie Nr 13 w Lubinie reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola,  adres: 59-300 Lubin ul. 1-go Maja 16b, tel. 76/749-01-8103, e-mail: pm13@ok.um.lubin.pl  .  Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych.

2        Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w sprawach przetwarzania danych osobowych
i realizacji państwa praw jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej  pm13.rodo@ok.um.lubin.pl   lub listownie na adres placówki.

3        Dane osobowe dotyczące zgłoszenia do udziału w I MIĘDZPRZEDSZKOLNEGO  KONKURSU  „EKOLOGICZNY POKAZ MODY” zostaną przekazane przez przedszkole, do którego dziecko uczęszcza, w zakresie określonym w Regulaminie konkursu.

4        Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu, także jego promocji.   Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO, jako zadanie realizowane w interesie publicznym (cele  edukacyjne, promocja zachowań ekologicznych),   wizerunek
i praca konkursowa  będą przetwarzanie zgodnie z   ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz.U.2022.2509 t.j.) w szczególności  art. 41 , art. 50, art., 81  – na postawie zgody, również wyrażenie zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO (w stosunku do danych przedstawionych w formularzach zgody)  –  w celach przeprowadzenia konkursu, a także jego  promocji.  W imieniu dziecka zgodę wyraża rodzic/opiekun prawny,   w dowolnym momencie przysługuje   prawo do odwołania zgody  poprzez zgłoszenie do  Organizatora konkursu.  Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania  sprzed  odwołania zgody.  Bez podania danych osobowych nie będzie możliwe wzięcie udziału w konkursie, w przypadku danych wskazanych w formularzu zgody nie będzie można ich publikować w sposób tam określony.

5        Dane osobowe będą przetwarzane co najmniej do końca realizacji wszystkich celów  wynikających
z Regulaminu konkursu lub do czasu wycofania zgody (w przypadku danych przetwarzanych  na podstawie zgody). Natomiast dane  zebrane w formularzu zgody, będą przechowywane w celach dokumentacyjnych, jako obowiązek prawny administratora – wyrażenie zgody w imieniu dziecka przez opiekuna prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO w związku z przepisami kodeksu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, także   w celach rozliczalności wymaganej przepisami RODO. Dane  zebrane w formularzach będą przechowywane  przez okres wynikający   z jednolitego  rzeczowego wykazu akt obowiązującego w PM nr 13 w Lubinie.

6        Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych  ich sprostowania, a także
do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz prawo
do przeniesienia danych.

7        Przysługuje również Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8        Dane mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie obowiązującego prawa. Odbiorcami danych mogą być także podmioty świadczące usługi dla Administratora na podstawie zawartych stosownych umów, w tymi: hosting, obsługa informatyczna, niszczenie dokumentów.

9        Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza europejski obszar gospodarczy)  ani do organizacji międzynarodowej.

10    W oparciu o podane  dane osobowe administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji,
w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE