Sprawy załatwiane milcząco

KLAUZULA INFORMACYJNA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH W SPRAWACH ZAŁATWIANYCH MILCZĄCO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

I. Tożsamość i dane kontaktowe Administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Miejskie Nr 13, 59-300 Lubin, ul. 1 Maja 16B ; tel. 76/749-01-81, e-mail: pm13@ok.um.lubin.pl .

II. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji Państwa praw jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: pm13.rodo@ok.um.lubin.pl oraz adresem korespondencyjnym placówki.

III. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia postępowań, o których mowa w rozdziale 8a Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczącym milczącego załatwienia sprawy.

IV. Okres przechowywania danych

Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do zrealizowania celów. Następnie dokumentacja jest archiwizowana zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą u administratora (jednolitym rzeczowym wykazem akt) oraz ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

V. Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców

Dostęp do danych osobowych mogą uzyskać wyłącznie organy lub podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności na podstawie przepisów Kpa lub podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora danych, na podstawie zawartych stosownych umów (w tym obsługa prawna, ochrona danych osobowych, usługi informatyczne, niszczenie dokumentów).

VI. Prawa osób, których dane są przetwarzane:

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, zgodnie z obwiązującymi przepisami.

Korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Dostęp do akt postępowania czy sprostowania realizowany jest w oparciu o zasady Kpa.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe dostępne na stronie: https://uodo.gov.pl/), jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych osobowych.

VII. Zamiar przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich (poza europejski obszar przetwarzania) lub organizacji międzynarodowych.

VIII. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości milczącego załatwienia sprawy w rozumieniu rozdziału 8a Kodeksu postępowania administracyjnego

IX. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych-
Elżbieta Ostrowska
biuro@el-spektrum.wroclaw.pl
608091285