Statut Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Lubinie

Załącznik do uchwały nr 12/2022

Rady Pedagogicznej z dnia 30.08.2022

STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 13

W LUBINIE

(tekst jednolity)

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. -Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).
  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762).
  • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm.,).

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

1. Nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole Miejskie Nr 13 zwane dalej przedszkolem.

2. Siedzibą przedszkola jest budynek przy ulicy 1 Maja 16 B, 59-300 Lubin.

3. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:

Przedszkole Miejskie Nr 13

59-300 Lubin

ul. 1 Maja 16 B

tel./fax 76 749-01-80

NIP 692 10 20 118

REGON 004059154

4. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miejska Lubin, z siedzibą przy ul. Jana Kilińskiego 10, 59-300 Lubin.

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty.

§ 1a

1. Przedszkole działa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, które określają cele i zadania działalności przedszkola, dokonują podziału zadań między organami przedszkola, określają ich kompetencje, a także regulują zasady współdziałania.

2. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

1)   Przedszkolu – należy przez to rozumieć – Przedszkole Miejskie Nr 13 w Lubinie;

2)   Ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.);

3)   Ustawie Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082);

4)   Rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę nad dzieckiem, a w przypadku dzieci z doświadczeniem migracyjnym w związku z wojną na Ukrainie, także osoby sprawujące nad nimi opiekę;

5)   Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Lubinie.

 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
§ 2

1.    Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest poprzez proces opieki, wychowania i nauczania — uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.

2.    Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola, a mianowicie w obszarze fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym. W każdym z obszarów podane są umiejętności i wiadomości, którymi powinny wykazywać się dzieci pod koniec okresu edukacji objętej wychowaniem przedszkolnym.

3.    Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

1)    zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola;

2)    zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym;

3)    stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i p.poż.

4)    współpracuje z poradnią psychologiczno –pedagogiczną zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.

4.  Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

§ 2a

Zadania przedszkola

1. Sposób realizacji zadań przedszkola uwzględnia:

1) możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy;

2) specjalne potrzeby edukacyjne dzieci;

3) potrzebę prowadzenia diagnozy i obserwacji dzieci w celu monitorowania ich rozwoju;

organizację przestrzeni przedszkola stymulującej rozwój dzieci;

organizowanie zabaw ruchowych i muzyczno-ruchowych, w tym zabaw na wolnym powietrzu;

wykorzystanie każdej naturalnie pojawiającą się sytuacji edukacyjnej umożliwiającej ćwiczenie w zakresie osiągania dojrzałości szkolnej.

2. Przedszkole realizuje następujące zadania zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego:

1)   Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;

2)   Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

3)   Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

4)   Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

5)   Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

6)   Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

7)   Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

8)   Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;

9)   Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;

10)    Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;

11)    Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;

12)    Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;

13)    Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

14)    Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

15)    Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

16)    Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego;

17)    Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur;

18) Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu różnych zawodów. Prowadzenie działań w zakresie doradztwa zawodowego/preorientacji zawodowej w przedszkolu, która ma na celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień m.in. poprzez:

a) prowadzenie zajęć mających na celu poznawanie własnych zasobów: dziecko określa, co lubi robić, podaje przykłady różnych zainteresowań, opowiada o sobie w grupie rówieśniczej;

b) organizowanie spotkań z pasjonatami oraz przedstawicielami różnych zawód: strażak, policjant, lekarz, górnik itp.,

c) organizowanie wycieczek do zakładów pracy.

2. Sposób realizacji zadań przedszkola uwzględnia:

1)         możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy;

2)         specjalne potrzeby edukacyjne dzieci;

3)         potrzebę prowadzenia diagnozy i obserwacji dzieci w celu monitorowania ich rozwoju;

4)         organizację przestrzeni przedszkola stymulującej rozwój dzieci;

5)         organizowanie zabaw ruchowych i muzyczno- ruchowych, w tym zabaw na wolnym powietrzu;

6)         wykorzystanie każdej naturalnie pojawiającą się sytuacji edukacyjnej umożliwiającej ćwiczenie w zakresie osiągania dojrzałości szkolnej.

§ 2b

Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej, poprzez:

1) zapoznawanie z historią kraju i symbolami narodowymi;

2) organizowanie w przedszkolu uroczystości z okazji świąt narodowych i świąt kościelnych  z prezentowaniem symboli państwowych;

3) zwiedzanie miejsc pamięci narodowej, muzeów, nekropolii, parków narodowych,  krajobrazowych, rezerwatów i pomników przyrody, które zlokalizowane są w najbliższej okolicy;

4) przybliżanie tradycji  i kultury regionu i najbliższej okolicy;

5) organizowanie nauki religii na życzenie rodziców/opiekunów prawnych/  wyrażone w formie pisemnego oświadczenia, zgodnie z odrębnymi przepisami;

6) udział w spotkaniach z ciekawymi postaciami zapraszanymi do przedszkola –autorytetami w zakresie nauki, kultury i sportu;

7) tworzenie tradycji przedszkola;

8) wzbudzanie poczucia szacunku dla wartości, na których oparta jest rodzina.

 

§ 2c

 

Przedszkole wobec rodziców pełni funkcję doradczą i wspomagającą:

1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,

2) informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.

§ 2d

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

1.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu organizuje się i udziela wychowankom i ich rodzicom na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

2.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:

1)   Rodziców dziecka;

2)   Dyrektora przedszkola;

3)   nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dziećmi;

4)   pielęgniarki środowiska nauczania lub higienistki przedszkolnej;

5)   poradni;

6)   pomocy nauczyciela;

7)   pracownika socjalnego;

8)   asystenta rodziny;

9) kuratora sądowego;

10) organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

3.    Korzystanie z pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne.

4.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć specjalistycznych, zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz w formie porad i konsultacji.

5.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym, wynikających w szczególności:

1)   ze szczególnych uzdolnień;

2)   z niepełnosprawności;

3)   z niedostosowania społecznego;

4)   z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

5)   ze specyficznych trudności w uczeniu się;

6)   z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowej;

7)   z choroby przewlekłej;

8)   z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9)   z niepowodzeń edukacyjnych;

10)    z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

11)    z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą;

12)    z zaburzeń zachowania emocji.

6.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla wychowanków. Pomoc udzielana jest rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

7. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:

1)   rodzicami dzieci;

2)   poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

3)   placówkami doskonalenia nauczycieli;

4)   innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

5)   organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

8.    Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem Dyrektora.

9.    Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści, wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.

10.    Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami i  dysfunkcjami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. W zajęciach nie powinno uczestniczyć jednocześnie więcej niż pięć osób.

11.    Zajęcia logopedyczne organizowane są dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych. W zajęciach nie powinny uczestniczyć jednocześnie więcej niż cztery osoby.

12.    Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizowane są dla dzieci z zaburzeniami i dysfunkcjami  rozwojowymi, mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola. W zajęciach nie powinno uczestniczyć jednocześnie więcej niż dziesięć osób.

13.    Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla dzieci szczególnie uzdolnionych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8 osób.

14.    Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne organizuje się dla dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10 osób Jeżeli jest to uzasadnione potrzebami dzieci, liczba uczestników zajęć może przekraczać 10.

15.    Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego jest organizowana dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich odpowiednio zajęć wychowania przedszkolnego wspólnie z oddziałem przedszkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.

16.    Godzina zajęć trwa 45 minut. Dyrektor decyduje, w uzasadnionych przypadkach, o prowadzeniu zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, przy zachowaniu ustalonego dla dziecka łącznego tygodniowego czasu trwania tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami dziecka.

17.    W trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola i zawieszenia zajęć nadal organizowana i udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

§ 2e

Zadania związane z bezpieczeństwem

1.    Przedszkole spełnia zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku dzieci z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny.

2.    Przedszkole zapewnia dzieciom odpowiednie warunki do zabawy, nauki, pracy i wypoczynku z uwzględnieniem przepisów bhp i ppoż.

3.    Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez:

1) bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola;

2) stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym;

3) stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.

4. Zasady sprawowania opieki nad dziećmi:

1)   w trakcie zajęć poza terenem przedszkola:

a)    przez zajęcia poza terenem przedszkola rozumie się wszystkie formy pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej, prowadzone poza budynkiem i ogrodem przedszkolnym,

b)   bezpośrednią opiekę nad dziećmi podczas zajęć sprawują nauczyciele, woźne, a w grupach dzieci 3-letnich pomoc nauczyciela,

c)    liczba opiekunów zależna jest od liczby dzieci, rodzaju prowadzonych zajęć i terenu, na którym odbywają się zajęcia, co regulują odrębne przepisy,

d)   w czasie spacerów i wycieczek poza teren Przedszkola obowiązują następujące zasady:

– dzieci 3 letnie wymagają opieki jednej osoby dorosłej na 10 dzieci,

– dzieci 4 – 6 letnie wymagają opieki jednej osoby dorosłej na 15 dzieci,

e)    nauczyciel ponosi pełną odpowiedzialność za dzieci,

f)    każde wyjście z dziećmi poza teren przedszkola, wpisuje się do rejestru wyjść grupowych, znajdującym się w sali grupy I,

g)   w przypadku wycieczek jednodniowych, nauczyciel organizujący wycieczkę, powinien przedstawić dyrektorowi przedszkola do zatwierdzenia kartę wycieczki zawierającą:

–  plan wycieczki,

–  listę uczestników wraz z pisemną zgodą rodziców,

–  liczbę opiekunów,

h)   w czasie zajęć nauczyciel posiada apteczkę, a w razie potrzeby udziela
pierwszej pomocy,

i)     przed rozpoczęciem wycieczki nauczyciel przeprowadza rozmowę na temat bezpieczeństwa, przypomina istotne dla danego rodzaju zajęć wiadomości i zasady BHP,

j)     wszystkie zaistniałe wypadki nauczyciel bezzwłocznie zgłasza dyrektorowi przedszkola;

2)   w trakcie pobytu dzieci w przedszkolu:

a)    bezpośrednią opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel pracujący w oddziale, woźna oddziałowa, w grupie dzieci 3 letnich dodatkowo pomoc nauczyciela,

b)   czas trwania opieki nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu określa harmonogram pracy nauczycieli, uwzględniający potrzeby środowiska.

§ 2f

1. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci:

1)   Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub osobę upoważnioną przez nich na podstawie pisemnego oświadczenia, zapewniającą pełne bezpieczeństwo;

2)   Pisemne oświadczenia składają rodzice nauczycielkom grupy, do której uczęszcza dziecko;

3)   Rodzice przyprowadzają i przekazują dziecko pod opiekę nauczycielki.

2. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola odpowiadają rodzice lub upoważniona przez nich osoba pełnoletnia; na nich też spoczywa obowiązek przyprowadzania i odbierania dzieci.

3. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok sądu lub orzeczenie sądowe.

4. Upoważnienie może być stałe lub jednorazowe; udziela się go w formie pisemnej.

5. Wydanie dziecka następuje po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość wskazanego w treści pełnomocnictwa.

6. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione przez rodziców.

7. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

8. Nauczyciel przedszkola bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego przejęcia od rodzica do momentu odbioru.

9. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie). Nauczyciel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica lub upoważnioną do odbioru inna osobę. Jeżeli jest to niemożliwe nauczyciel ma prawo wezwać policję.

10. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel kontaktuje się telefonicznie z rodzicem, osobą upoważnioną do odbioru.

11. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami w dokumentacji nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców osoby upoważnionej, nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola.

12. Dyrektor przedszkola organizuje opiekę dziecku.

13. Po upływie ½ godz. od czasu zakończenia pracy przedszkola dyrektor lub nauczyciel powiadamia Policję.

14. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola odpowiedzialni są rodzice oraz nauczyciel danego oddziału przedszkola.

15. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań wychowawczo – dydaktycznych i opiekuńczych przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

16. Kwestie regulujące przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola w czasie wystąpienia pandemii regulują odrębne procedury.

ORGANY PRZEDSZKOLA
§ 3

1. Organami przedszkola są:

1)   Dyrektor;

2)   Rada Pedagogiczna;

3)   Rada Rodziców.

2. Każdy z wymienionych organów w § 3 ust. 1 działa zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem przedszkola.

§ 3a

1. Dyrektora przedszkola powołuje i odwołuje organ prowadzący zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.    Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą jednostki i reprezentuje ją na zewnątrz.

3.    W ramach swoich kompetencji dyrektor:

1)   tworzy warunki dla harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci;

2)   sprawuje nadzór pedagogiczny, w ramach którego:

a)  kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola, przebieg procesów kształcenia i wychowania w przedszkolu, efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola,

b)  wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez: diagnozę pracy jednostki, planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego, prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad;

3)   przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje uchwały i wnioski podjęte
w ramach jej kompetencji stanowiących;

4)   wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym stosowne organy;

5)   realizuje uchwały oraz zarządzenia organów nadzorujących przedszkole;

6)   dysponuje środkami określonymi w planie finansowym jednostki, zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców oraz ponosi odpowiedzialność za ich wykorzystanie, a także obsługę administracyjną, finansową i gospodarczą przedszkola;

7)   współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

8)       stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej jednostki;

9)   zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym;

10)   dokonuje kontroli obiektu pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, zabawy i nauki;

11)   wykonuje swoje zadania współpracując z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców;

12)   dokonuje oceny pracy nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami;

13)   wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje ich do podejmowania innowacji pedagogicznych;

14)   wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli poprzez organizowanie wewnętrznych form doskonalenia zawodowego oraz propagowanie form zewnętrznych (szkoleń, narad i konferencji);

15)   inspiruje nauczycieli do samodoskonalenia oraz zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego;

16)   wydaje zarządzenia o charakterze wewnętrznym, tworzy instrukcje i regulaminy, regulujące prawidłowe funkcjonowanie przedszkola, zgodnie z przepisami prawa;

17)   sporządza arkusz organizacji przedszkola i przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu;

18)   opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej;

19)   dopuszcza do użytku wybrane lub opracowane przez nauczycieli programy;

20)   przed zakończeniem roku szkolnego przedstawia Radzie Pedagogicznej
wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;

21)   ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją;

22)   wykonuje inne zadania, wynikające z przepisów prawa pracy oraz przepisów szczególnych;

23)   w wykonywaniu swoich zadań, współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i rodzicami;

24)   przedstawia Radzie Pedagogicznej, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Przedszkola;

25)   dopuszcza do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego na wniosek nauczyciela lub grupy nauczycieli po pozytywnym ich zaopiniowaniu przez wskazanego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego/radę pedagogiczną;

26)    powiadamia dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka o spełnianiu przez niego obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;

27)    organizuje zajęcia dodatkowe za zgodą organu prowadzącego przedszkole i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców;

28)    odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie specjalnego dziecka;

29)    opracowywanie oraz zatwierdzanie szczegółowego zakresu obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych przedszkola;

30)    organizowanie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w porozumieniu z organem prowadzącym;

31)    obserwowanie prowadzonych przez nauczycieli zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej przedszkola;

32)    koordynowanie współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im możliwości swobodnego działania oraz bieżącej wymiany informacji i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji, zgodnie z obowiązującym prawem;

33)    administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem;

34) współpracowanie z osobami/ instytucjami, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi oraz współpracuje z rodzicami w przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych lub higienicznych, w oparciu o procedury organizacyjne postępowania;

35) organizowanie w przedszkolu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

36) organizowanie zajęć z języka obcego nowożytnego;

37) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;

38) zapewnia pracownikom przedszkola szkolenia lub inne formy zdobycia wiedzy na temat sposobu postępowania wobec dzieci przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, odpowiednio do potrzeb zdrowotnych dzieci.

4.    Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, a w szczególności:

1)   zatrudnia i zwalnia wszystkich pracowników przedszkola;

2)   przyznaje nagrody, wyróżnia oraz wymierza kary wszystkim pracownikom przedszkola;

3)   występuje z wnioskami do organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny o przyznanie nagród i odznaczeń.

4a. Dyrektor przedszkola ma prawo do:

1)   wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom przedszkola;

2)   wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;

3)   oceniania pracy nauczycieli i innych pracowników;

4)   skreślenia w drodze decyzji dziecka z listy uczęszczających do przedszkola;

5)   występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników;

6)   podpisywania dokumentów i korespondencji.

4b. Dyrektor przedszkola odpowiada za:

1)   pomiar uzyskiwanych wyników wychowania i nauczania;

2)   zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, bhp. i ppoż. oraz bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie podczas godzin działalności przedszkola;

3)   dokonywanie kontroli obiektu przedszkola, jeżeli przerwa w działalności oświatowej przedszkola trwa co najmniej 2 tygodnie;

4)   celowe wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność przedszkola;

5)   prowadzenie i przechowywanie dokumentacji kancelaryjnej, przebiegu nauczania i archiwalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

6)   bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania;

7)   zgodność funkcjonowania przedszkola z przepisami prawa oświatowego i niniejszego statutu.

5.    W przypadku usprawiedliwionej nieobecności dyrektora jego kompetencje delegowane są wskazanemu przez niego nauczycielowi w zakresie:

1)   organizowania pracy przedszkola, w tym ramowego rozkładu dnia;

2)   zabezpieczenia obiektu i majątku przedszkola.

6.    Delegacji na czas określony udziela dyrektorowi Prezydent Miasta Lubina.

7.    Dyrektor działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Lubina.

8.    Dyrektor Przedszkola w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) jest obowiązany powiadomić:

1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;

2) organ prowadzący o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.

§ 3b

RADA PEDAGOGICZNA

1.    W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola, w zakresie realizacji zadań edukacyjnych, uprawnionych do wydawania aktów prawa na terenie przedszkola.

2.    W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

3.    Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

4.    W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

5.    W ramach kompetencji stanowiących Rada Pedagogiczna:

1)   zatwierdza plan pracy przedszkola po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców;

2)   podejmuje uchwały w sprawie eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;

3)   ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;

4)   przygotowuje projekt statutu przedszkola lub jego zmian, uchwala statut oraz jego nowelizacje;

5)   podejmuje uchwały w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków;

6)   ustala regulamin swojej działalności;

7)   stanowi w sprawach wynikających z odrębnych przepisów;

8)   ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy przedszkola;

6.    Rada Pedagogiczna opiniuje:

1)   organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;

2)   projekt planu finansowego przedszkola składany przez Dyrektora Przedszkola;

3)   wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4)   propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach przysługującego im wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

5)   powierzenie stanowiska dyrektora przedszkola kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący;

6)   opiniuje w sprawach wynikających z odrębnych przepisów;

7)   opiniuje przedszkolny zestaw programów.

7.    Rada Pedagogiczna wyraża opinię związaną z dokonywaniem oceny pracy dyrektora.

8.    Rada Pedagogiczna ma prawo:

1)   wymagać od dyrektora realizacji uchwał podjętych w ramach kompetencji stanowiących;

2)   otrzymać od dyrektora przedszkola ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;

3)   do udziału jej przedstawiciela w zespole oceniającym nauczyciela w przypadku odwołania od poprzednio ustalonej oceny.

9.    Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem:

1)   do organu prowadzącego w sprawie nadania przedszkolu imienia;

2)   do dyrektora przedszkola w sprawie powstania rady przedszkola pierwszej kadencji;

3)   o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora, lub innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu.

10.   Inicjatorem Rady Pedagogicznej może być:

1)   dyrektor;

2)   co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej;

3)   organ prowadzący;

4)   organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

11.   Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane w głosowaniu jawnym lub tajnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

11a. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w przedszkolu lub w sprawach związanych z opiniowaniem kandydatów na takie stanowiska podejmowane są w głosowaniu tajnym.

12.   Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są zobowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

13.   Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustalonego regulaminu.

14.   Zebrania Rady pedagogicznej są protokołowane.

15.   Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 5, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

16.    W uzasadnionych przypadkach zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowanie zdalnie, z wykorzystaniem metod i środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku głosowanie członków Rady Pedagogicznej może odbywać się w formie:

1) wiadomości e-mail przesłanej przez nauczyciela z wykorzystaniem skrzynki elektronicznej służbowej wskazanej przez nauczyciela;

2) głosowania przez podniesie ręki w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej organizowanych w formie wideokonferencji.

17.    Nie przeprowadza się głosowań tajnych podczas posiedzeń zdalnych zorganizowanych za pomocą przyjętych środków komunikacji elektronicznej.

§ 3c

RADA RODZICÓW

1.    W przedszkolu działa Rada Rodziców, która stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

2.    W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu trójek grupowych, wybranych w tajnych wyborach przez rodziców w danej grupie. Wybory te przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym, a jednego wychowanka reprezentuje w nich jeden rodzic.

3.    Reprezentację rodziców w oddziale stanowi trójka grupowa.

4.    Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa:

1)   wewnętrzna strukturę i tryb pracy;

2)   szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców.

5.    Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1)   wydawanie opinii w sprawie oceny dorobku zawodowego nauczyciela;

2)   opiniowanie planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola;

3) wnioskowanie o ocenę pracy nauczyciela;

4) wyrażanie opinii na temat funkcjonowania przedszkola;

5) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu oraz do ustalenia oceny pracy nauczyciela.

6.    Rada Rodziców występuje do Rady Pedagogicznej i dyrektora przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

7.    W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności rady rodziców.

8.    Decyzje rady rodziców zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ jej członków.

9.    Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.

10.   W zebraniach rady rodziców może uczestniczyć pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania w celu omówienia zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia dzieci, z zachowaniem w tajemnicy informacji o stanie zdrowia dzieci.

11.   W celu wspierania działalności statutowej Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

§ 3d

WSPÓŁDZIAŁANIE ORGANÓW PRZEDSZKOLA

1. Poszczególne organy współdziałają tak aby:

1)   zapewniały każdemu z nich możliwość działania i podejmowania decyzji w granicach kompetencji określonych ustawą;

2)   umożliwiały rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz przedszkola;

3)   zapewniały bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola, o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.

1a. Relację pomiędzy wszystkimi członkami społeczności przedszkolnej są oparte na wzajemnych szacunku i zaufaniu.

2. Ustala się następujące zasady współdziałania organów przedszkola:

1)   Każdy organ przedszkola planuje swoją działalność na dany rok szkolny. Plany działania uchwalane są nie później niż do końca września;

2)   Każdy organ przedszkola, po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów przedszkola, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego;

3)   Organy przedszkola zapraszają na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów.

3.    Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

4.    Współdziałanie organów ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom, przestrzegania Konwencji Praw Dziecka i podnoszenia poziomu jednostki.

5.    Spory kompetencyjne między organami przedszkola rozwiązywane są w drodze negocjacji i mediacji z zastosowaniem przepisów szczegółowych dotyczących rozwiązywania sporów.

6.    Każdy z organów przedszkola ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i niniejszym Statutem przedszkola.

7.    Organy przedszkola zobowiązane są do bieżącej wymiany informacji w sprawach dotyczących życia w przedszkolu.

8.    Za bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach pomiędzy organami przedszkola odpowiada dyrektor przedszkola.

9.    Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron.

10.   W sytuacji zawieszenia zajęć i prowadzenia kształcenia z wykorzystaniem metod i narzędzi do kształcenia na odległość, komunikacja pomiędzy organami prowadzona jest drogą elektroniczną.

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
§ 4

1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

1)   dla każdego oddziału salę do zabaw i zajęć wraz z zapleczem sanitarnym;

2)   gabinet logopedyczny;

3)   szatnię dla dzieci;

4)   wydzielony blok żywieniowy;

5)   ogród przedszkolny wraz z wyposażeniem;

6)   pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.

2. Dzieci w czasie pobytu w przedszkolu mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego wyposażonego w odpowiednio dobrane urządzenia, dostosowane do wieku dzieci.

3. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.

4. W okresie zmniejszonej frekwencji, w czasie przerw świątecznych i ferii dopuszcza się ograniczenie liczby oddziałów poprzez łączenie dzieci z różnych grup.

5. Organizacja przedszkola dostosowana jest do:

1) liczby dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczba oddziałów, rodzaj i czas ich pracy;

2) wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i  wybranych na jej podstawie programów wychowania przedszkolnego;

3) wniosków rodziców określających zapotrzebowanie na rodzaj zajęć dodatkowych prowadzonych przez przedszkole, pod warunkiem zapewnienia finansowania przez samorząd.

6. Dzieci przybywający z zagranicy są przyjmowani do oddziału przedszkola na warunkach i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczącego obywateli polskich, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.

§ 4a

1.  W czasie ograniczenia funkcjonowania Przedszkola związanego z zagrożeniem zdrowia dzieci nauka jest realizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z odrębnym Zarządzeniem Dyrektora.

2. Dyrektor Przedszkola w celu realizacji kształcenia na odległość:

1)  przekazuje rodzicom i nauczycielom informacje o sposobie i trybie realizacji zadań przedszkola w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania na wskazany przesz rodziców adres e-mail oraz poprzez stronę internetową przedszkola;

2)  ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób informowania rodziców o postępach dzieci na podstawie analizy wykonania przesyłanych zadań;

3)  ustala sposób dokumentowania realizacji zadań przedszkola;

4)  wskazuje, we współpracy z nauczycielami,  źródła i materiały niezbędna do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których rodzice mogą korzystać;

5)  zapewnia rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem oraz przekazuje im informacje o formie i terminach tych konsultacji;

6)  ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawy programów wychowania przedszkolne.

§ 5

1.    Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

2.    Liczba dzieci w oddziale nie przekracza 25 dzieci.

3.    W oddziałach, do których przyjęto dzieci niepełnosprawne, liczba wychowanków wynosi nie więcej niż 20 w tym nie więcej niż 5 dzieci niepełnosprawnych.

4.    W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci może być niższa.

5.    Liczba dzieci w grupie przedszkolnej może być zwiększona o nie więcej niż 3 dzieci będących obywatelami Ukrainy.

§ 6

1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza odbywa się w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.

2.    Wyboru programu dokonuje nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, lub osoba prowadząca zajęcia dodatkowe, uwzględniając potrzeby i możliwości dzieci.

3.    Nauczyciel ma prawo do opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu wspomagającego pracę z dziećmi z zachowaniem procedur zawartych w odrębnych przepisach.

4.    Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

5.    Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

1) z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut;

2) z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.

5a. W przedszkolu, w czasie przekraczającym wyznaczony przez organ prowadzący czas na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę mogą być organizowane zajęcia dodatkowe ogólnodostępne dla wszystkich dzieci. O rodzaju zajęć, w których uczestniczą dzieci decydują rodzice. Za udział dziecka w zajęciach dodatkowych  rodzice nie ponoszą żadnych opłat.

6.    W przedszkolu prowadzone są, za zgodą rodziców zajęcia dodatkowe finansowane
z budżetu gminy:

1) nauka religii;

2) zajęcia z zakresu terapii logopedycznej;

3) obowiązkowa nauka języka obcego nowożytnego;

4) rytmika.

6a. Za zgodą rodziców dzieci z oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać na nieobowiązkowe zajęcia z religii. Dopuszcza się łączenie grup zbliżonych wiekowo. Czas trwania wynosi tygodniowo 2 razy po 30 minut.

7.    Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

8.    Na wniosek rodziców Dyrektor może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem. Zezwolenie może być wydane przez rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

§ 7

1.    Przedszkole Miejskie Nr 13 jest pięciooddziałowe.

2.    Liczba oddziałów uzależniona jest od ilości przyjętych do przedszkola dzieci.

§ 8

1. Organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola, opracowany przez dyrektora przedszkola.

2.  Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący do dnia 29 maja danego roku.

3. W arkuszu organizacji Przedszkola zamieszcza się informacje zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, terapeutycznych.

§ 9

1.    Szczegółowy rozkład dnia w przedszkolu, w tym ramy czasowe realizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych określa dyrektor przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej.

2.    Ramowy rozkład dnia zawiera:

1)   harmonogram pracy nauczycieli;

2)   godziny pracy poszczególnych oddziałów;

3)   czas realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla każdego oddziału;

4)   harmonogram zajęć dodatkowych;

5)   godziny posiłków.

3.    Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad oddziałem ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia uwzględniając:

1)   potrzeby i zainteresowania dzieci;

2)   różne formy aktywności;

3)   godziny odpoczynku i relaksu w zależności od pogody;

4)   godziny posiłku;

5)   w miarę możliwości codzienne zabawy na powietrzu.

§ 9a

1.    Działania w zakresie doradztwa zawodowego w przedszkolu obejmują preorientację zawodową, która ma na celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.

2.    Działania skierowane do dzieci w ramach preorientacji zawodowej:

1)   prowadzenie zajęć mających na celu poznawanie własnych zasobów: dziecko określa, co lubi robić, podaje przykłady różnych zainteresowań, opowiada o sobie w grupie rówieśniczej,

2)   organizowanie spotkań z pasjonatami oraz przedstawicielami różnych zawód: strażak, policjant, lekarz, górnik itp.,

3)   organizowanie wycieczek do zakładów pracy.

2a. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla przedszkola obejmują:

1) Poznanie siebie, gdzie dziecko:

a) określa, co lubi robić;

b) podaje przykłady różnych zainteresowań;

c) określa, co robi dobrze;

d) podejmuje działania i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych;

2) Świat zawodów i rynek pracy, gdzie dziecko:

a) odgrywa różne role zawodowe w zabawie,

b) podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazwy tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie oraz identyfikuje i opisuje czynności zawodowe wykonywane przez te osoby,

c) wskazuje zawody zaangażowane w postawanie produktów codziennego użytku oraz w zdarzenia, w których dziecko uczestniczy, takie jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę,

d) podejmuje próby posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny,

e) opowiada o sobie w grupie rówieśniczej;

3) Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, gdzie dziecko:

a) nazywa etapy edukacji (bez konieczności zachowania kolejności chronologicznej),

b) nazywa czynności, których lubi się uczyć;

4) Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych, gdzie dziecko:

a) opowiada, kim chciałoby zostać;

b) na miarę swoich możliwości planuje własne działania lub działania grupy rówieśniczej przez wskazanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu,

c) podejmuje próby decydowania w ważnych dla niego sprawach, indywidualnie i w ramach działań grupy rówieśniczej.

3.    Wszyscy członkowie rady pedagogicznej zaangażowani są w realizację działań związanych z doradztwem zawodowym (preorientacja).

§ 10

1.    Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem ustawowych świąt i przerwy wakacyjnej ustalonej przez organ prowadzący przedszkole na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.

2.    W czasie przerwy w pracy przedszkola na wniosek rodziców przedszkole zapewnia dzieciom opiekę w innym przedszkolu.

3.    Przedszkole jest czynne od godziny 6 do godziny 16 00.

4.    Zmianę organizacji pracy przedszkola przewiduje się w okresie przerw urlopowych, świątecznych, ferii i innych, a dotyczy to :

1)   zmniejszenia liczby oddziałów w przypadku gdy zmniejszy się frekwencja dzieci
w przedszkolu z uwagi na przerwę w szkołach;

2)   w przypadku ponad 50% frekwencji dzieci w oddziale, spowodowanej chorobą, dużą absencją nauczycieli (liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.

5.    Zapisy dzieci na okres wakacji prowadzone są do 10 czerwca każdego roku.

6.    Realizacja „Podstawy programowej wychowania przedszkolnego” odbywa się w ciągu całego dnia pobytu dziecka w przedszkolu z zapewnieniem 5 godzin dziennie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki od godz. 800 do godz. 1300.

7.    Przedszkole zapewnia dzieciom możliwość korzystania z wyżywienia.

8.    Dzieci korzystają z trzech posiłków dziennie.

9.                  Wysokość opłat za usługi świadczone przez Przedszkole wykraczająca poza  podstawę programową wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Miejskiej w Lubinie w drodze Umowy świadczonych usług pomiędzy dyrektorem, a rodzicami dziecka.

10.    Rodzice wnoszą odpłatność za wyżywienie dziecka w przedszkolu do 20 każdego miesiąca naliczoną z góry (za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu opłaty na rachunek bankowy), za nieterminowe wnoszenie opłat będą naliczane ustawowe odsetki.

11.    Wpłaty za wyżywienie dokonywane są za pośrednictwem konta bankowego.

§ 10a

1. W przedszkolu mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje działające w środowisku lokalnym, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, innowacyjnej i opiekuńczej przedszkola.

2. Współpraca przedszkola z organizacjami o których mowa w ust. 1:

1)    pomaga w realizacji inicjatyw na rzecz dzieci;

2)    wzbogaca ofertę wychowawczą i opiekuńczą przedszkola;

3)    umożliwia rozwijanie i doskonalenie uzdolnień i talentów dzieci;

4)    wpływa na integrację dzieci;

5)    wpływa na podniesienie jakości pracy jednostki;

6) wpływa na wzajemny rozwój oraz na rozwój dzieci.

3. Podjęcie działalności w przedszkolu przez stowarzyszenie lub inną organizację, o którym mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody dyrektora przedszkola wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców.

4. Przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach rady pedagogicznej.

§ 10b

Działalność innowacyjna przedszkola jest integralnym elementem nauczania i obejmuje swym zakresem:

1)         tworzenie warunków do rozwoju aktywności, w tym kreatywności dzieci;

2)         realizację zadań służących poprawie istniejących lub wdrożenie nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji dzieci oraz nauczycieli;

3)         stworzenie przez dyrektora warunków do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym, oprócz działalności wychowawczej lub rozszerzania i wzbogacania form działalności dydaktycznej, wychowawczej, i opiekuńczej przedszkola, jest również rozszerzanie i wzbogacanie form działalności innowacyjnej.

§ 10c

Wolontariat

1.         Działalność przedszkola może być uzupełniana świadczeniami wolontariuszy na podstawie porozumienia zawartego z wolontariuszem przez Dyrektora Jednostki. Porozumienie takie określa:

1)         zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza zadań;

2)         czas trwania porozumienia;

3)         zobowiązanie wolontariusza do wykonywania zadań we współpracy z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych, specjalistami oraz innymi pracownikami przedszkola oraz pod nadzorem Dyrektora przedszkola lub wyznaczonej przez niego osoby;

4)         zobowiązanie wolontariusza do nieujawniania informacji dotyczących wychowanków; jednostki;

5)         postanowienie o możliwości rozwiązania porozumienia;

6)         imię (imiona) i nazwisko wolontariusza;

7)         datę i miejsce urodzenia wolontariusza;

8)         numer PESEL wolontariusza, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;

9)         adres zamieszkania wolontariusza.

2.         Dyrektor informuje wolontariusza o specyfice działalności jednostki i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących wychowanków jednostki.

§ 10d

1.         Podczas tworzenia diagnozy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, w trakcie kształcenia na odległość należy zastanowić się, w jakim stopniu zadania realizowane przez dzieci w domu, wspólnie z rodzicami, wpływają na ich rozwój psychofizyczny i w jaki sposób rodzice mogą przekazywać nauczycielom informację na temat wyników pracy czy wytworów dziecka, np. w formie skanów/ zdjęć prac czy krótkich nagrań.

2.         Spostrzeżeniem o dziecku może być np. uzyskana informacja o:

1)         preferowaniu zabawy indywidualnej;

2)         łatwości zapamiętywania obcojęzycznych zwrotów i słówek;

3)         wysokim stopniu ruchliwości;

4)         nieumiejętności skupieniu uwagi na jednym zadaniu;

5)         potrzebie wspierania i pomagania innym dzieciom.

3.         W trakcie kształcenia na odległość Dyrektor przygotowaną przez nauczyciela diagnozę przesyła do rodziców na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej.

§10e

1.         W czasie ograniczenia funkcjonowania Przedszkola związanego z zagrożeniem zdrowia dzieci nauka jest realizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z odrębnym Zarządzeniem Dyrektora.

2. Zajęcia w przedszkolu zawiesza się, na czas oznaczony, w razie wystąpienia na danym terenie:

1) zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,

2) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z dziećmi, zagrażającej zdrowiu dzieci;

3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,

4) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu dzieci innego niż określone w pkt 1-3 – w przypadkach i trybie określonych w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

3. W przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 2, na okres powyżej dwóch dni dyrektor organizuje dla dzieci zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia te są organizowane nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 2.

4. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 2, są realizowane:

1) z wykorzystaniem narzędzia informatycznego, o którym mowa w art. 44a ust. 1, lub

2) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, dzieckiem i rodzicem, lub

3) przez podejmowanie przez dziecko aktywności określonych przez nauczyciela potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub wykonanie określonych działań, lub

4) w inny sposób niż określone w pkt 1-3, umożliwiający kontynuowanie procesu kształcenia i wychowania.

5. O sposobie lub sposobach realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor informuje organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

6. W celu zróżnicowania form pracy zajęcia z dziećmi będą prowadzone również w sposób asynchroniczny. Nauczyciel udostępnia materiały, a dzieci wykonują zadania w czasie odroczonym.

7. Udostępnianie materiałów realizowane powinno być za pośrednictwem dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej i kont uczniowskich założonych przez jednostkę.

8. Sposób potwierdzania uczestnictwa dzieci w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, uwzględniają konieczność poszanowania sfery prywatności dziecka oraz warunki techniczne i oprogramowanie sprzętu służącego do nauki.

9. Nieobecność dziecka na zajęciach online odnotowywana jest przez nauczyciela i wymaga usprawiedliwienia przez rodzica dziecka.

10. Dziecko, które było nieobecne na zajęciach ma obowiązek uzupełnienia materiału.

11. Rodzice informują nauczyciela przedmiotu o ewentualnych problemach technicznych.

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 11

1.    W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, którzy wykonują zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, opieki i wychowania w czasie wszystkich zajęć organizowanych przez przedszkole.

2.    Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 12

1.    W przedszkolu utworzone są niepedagogiczne stanowiska pracy:

1)   Stanowiska kierownicze:

a)    kierownik administracyjno – gospodarczy,

b)   kucharz;

2)   Stanowiska administracyjne i obsługi:

a)    pomoc nauczyciela,

b)   pomoc kucharki,

c)    woźna oddziałowa,

d)   konserwator,

e)    pomoc administracyjna (biurowa);

§ 12a

Kierownik administracyjno – gospodarczy

1. Zadaniem pracowników administracyjno-gospodarczych jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

2. Zadania pracowników na stanowiskach urzędniczych dotyczą w szczególności:

1)  współpracy z obsługującą przedszkole jednostką CUW;

2)  prowadzenia i kontrolowania dokonywanych przez rodziców wpłat na konto jednostki za żywienie i pobyt dzieci w przedszkolu;

3)  zaopatrzenia przedszkola w artykuły żywnościowe, sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne niezbędne do wypełniania zadań statutowych przedszkola;

4)  prowadzenia stosownej dokumentacji wymaganej odrębnymi przepisami.

3. Zadania pracowników na stanowiskach pomocniczych i obsługowych dotyczą w szczególności:

1)   zapewnienia pomocy nauczycielowi w opiece nad dziećmi podczas wykonywania czynności samoobsługowych, spożywania posiłków, w spacerach, wycieczkach, pobycie w ogrodzie, w przygotowaniach do zajęć;

2)   dbania o czystość i estetykę pomieszczeń przedszkola;

3)   właściwej organizacji całodziennego wyżywienia dzieci;

4) utrzymania w należytym stanie technicznym terenu, sprzętów i urządzeń należących do jednostki.

§ 12 b

Kucharka

Zakres obowiązków:

1)   punktualne przyrządzanie zdrowych i higienicznych posiłków;

2)   przyjmowanie produktów z magazynu i kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych oraz dbanie o racjonalne ich zużycie;

3)   branie udziału w ustalaniu jadłospisu;

4)   właściwe odkładanie i przechowywanie prób żywieniowych zgodnie z zaleceniami Państwowego Inspektora Sanitarnego;

5)   utrzymywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego oraz dbanie czystość pomieszczeń kuchennych;

6)   systematyczne noszenie i dbanie o estetyczny wygląd odzieży ochronnej;

7)   przestrzeganie przepisów bhp i p.poż;

8)   wykonywanie na bieżąco okresowych badań lekarskich;

9)   ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzony sprzęt kuchenny;

10)    przestrzeganie dyscypliny pracy;

11)    wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z organizacji pracy.

§ 12 c

Pomoc nauczyciela

Do obowiązków pomocy nauczyciela należy:

1) spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków, poleconych przez nauczyciela danego oddziału oraz inne wynikające z rozkładu czynności dzieci w ciągu dnia;

2) utrzymanie w czystości przydzielonych pomieszczeń;

3) utrzymywanie w czystości i porządku zabawek, sprzętu gimnastycznego i muzycznego;

4) pomoc w razie potrzeby w czasie prowadzenia zajęć przez nauczycielkę;

5) wykonywanie pracy zgodnie z przepisami BHP, p-poż. i regulaminem pracy;

6) wykonywanie czynności poleconych przez dyrektora przedszkola i kierownika administracyjnego wynikających z organizacji pracy.

§ 12 d

Pomoc kucharki

Zakres obowiązków pomocy kucharza:

1)   pomaganie kucharce w przyrządzaniu posiłków;

2)   utrzymywanie w czystości kuchni, sprzętu i naczyń kuchennych;

3)   załatwianie czystości w kuchni, sprzętu i naczyń kuchennych;

4)   systematyczne noszenie i dbanie o estetyczny wygląd odzieży ochronnej;

5)   przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.;

6)   wykonywanie na bieżąco okresowych badań lekarskich;

7)   ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzony sprzęt kuchenny;

8)   przestrzeganie dyscypliny pracy;

9)   wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z organizacji pracy.

§ 12 e

Woźna oddziałowa

Zakres obowiązków woźnej oddziałowej:

1)   utrzymywanie w czystości pomieszczeń oraz dbanie o powierzony sprzęt;

2)   podawanie posiłków w salach, zmywanie i wyparzanie naczyń;

3)   przygotowanie sali do odpoczynku dzieci – pomoc przy ubieraniu rozbieraniu wychowanków podczas leżakowania oraz przy wyprowadzaniu dzieci na spacer;

4)   pomoc nauczycielowi w czasie zajęć i zabaw oraz w przygotowaniu pomocy dydaktycznych;

5)   dbanie o rośliny ozdobne i utrzymywanie w czystości kącików przyrody;

6)   przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.;

7)   wykonywanie na bieżąco okresowych badań lekarskich;

8)   ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzony sprzęt i naczynia stołowe;

9)   przestrzeganie dyscypliny pracy;

10)    wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z organizacji pracy.

§ 12 f

Konserwator

Do obowiązków konserwatora należy:

1)   pomoc w dostawach innych artykułów potrzebnych do funkcjonowania przedszkola;

2)   naprawy sprzętu i zabawek na terenie przedszkola oraz w ogrodzie;

3)   dbałość o ogródek przedszkolny – koszenie trawy, przycinanie żywopłotu od strony ogródka, grabienie liści, sprzątanie nieczystości, wymiana piasku w piaskownicy, odśnieżanie;

4)   codzienna kontrola zabezpieczenia ogródka przedszkolnego;

5)   wykonywanie pracy zgodnie z przepisami BHP, p-poż. i regulaminem pracy;

6)   wykonywanie czynności poleconych przez dyrektora przedszkola i kierownika administracyjnego wynikających z organizacji pracy;

7)   wyrzucanie odpadków;

8)   troska o ład i porządek pomieszczeń w przedszkolu i kuchni;

9)   dbanie o powierzony sprzęt.

§ 12 g

Pomoc administracyjna (biurowa)

Zakres obowiązków pomocy administracyjnej (biurowa):

1)   Pomoc w procesie rekrutacyjnym pracowników, gromadzenie dokumentów niezbędnych do zatrudnienia;

2)   Pomoc przy zbieraniu danych do SIO oraz ich bieżące aktualizowanie.

3)   Przygotowywanie podstawowych danych, analiz oraz zestawień kadrowych do arkusza organizacyjnego;

4)   Wprowadzanie danych do programów użytkowych jednostki – zgodnie z terminami i wytycznymi określonymi przez organ prowadzący;

5)   Dostarczanie oraz odbiór dokumentów pomiędzy oddziałami przedszkola, Centrum Usług Wspólnych w Lubinie oraz innymi instytucjami współpracującymi z jednostką (w formie papierowej i elektronicznej);

6)    Tworzenie dokumentów wewnętrznych oraz zewnętrznych;

7)   Pomoc w przygotowywaniu dokumentacji dotyczącej akt osobowych pracowników, planu urlopów oraz nadzorowanie procesu korzystania z uprawnień pracowniczych pracowników przedszkola (wg potrzeb);

8)   Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;

9)   Wysyłanie korespondencji.

§ 12h

Tyflopedagog

Do zadań tyflopedagoga należy m.in.:

1)                 diagnoza funkcjonalna – wzrok i zachowania kierowane wzrokiem

2)                 opracowanie procedur prezentacji materiału wzrokowego

3)                 terapia – ćwiczenia: pobudzanie do patrzenia i stymulacja widzenia

4)                 zajęcia instruktażowei konsultacje  dla rodziców

5)                 zajęcia tyflomuzykoterapeutyczne (przy współudziale muzykoterapeuty) – program „Światło i dźwięk”

6)                 zajęcia otwarte dla rodziców – wspólnie z muzykoterapeutą.

§ 12i

Terapeuta SI

Do zadań terapeuty Si należy:

1)   przeprowadzanie diagnozy SI,

2)   prowadzenie terapii SI,

3)   kontakt z rodzicami i opiekunami dzieci.

§ 13

1.    Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego lub dwu nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców.

2.    Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, aby nauczyciel prowadził dany oddział przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

§ 14

1.    Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

1a. Nauczyciele są zobowiązani do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, dotyczących zdrowia, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, orientacji seksualnej, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądów dzieci.

2.    Nauczyciel realizuje zadania określone w ustawie Karta Nauczyciela oraz w Ustawie Prawo Oświatowe, a szczególności:

1)   planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi do użytku przez dyrektora programami wychowania przedszkolnego, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;

2)   prowadzi zajęcia dodatkowe dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne.

3.    Nauczyciel biorący udział w pracach zespołu ds. udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej :

1)   określa potrzeby dziecka oraz przyczyny występowania trudności;

2)   tworzy i realizuje Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny;

3)   dokonuje ewaluacji działań;

4)   współpracuje z zatrudnionymi w przedszkolu specjalistami, pracownikami
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i innymi w celu konsultacji metod i form pomocy udzielonej dzieciom oraz specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.

4.    Nauczyciel realizuje następujące zadania:

1)   Otacza indywidualną opieką każde dziecko i współpracuje z jego rodzicami
w sprawach dotyczących wychowania i nauczania ich dzieci poprzez:

a)    zapoznanie ich z zadaniami przedszkola i zadaniami realizowanymi w danym oddziale,

b)   przekazywanie rzetelnej i obiektywnej informacji dotyczącej ich dziecka, jego zachowania i rozwoju,

c)    ujednolicenie oddziaływań wychowawczych,

d)   włączanie ich w działalność i w życie przedszkola;

2)   Planuje i prowadzi pracę wychowawczą dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową, dopuszczonymi przez dyrektora programami i odpowiada za jakość tej pracy:

a)    opracowuje do dnia 28 każdego miesiąca plany pracy, które zawierają: tematy zajęć i zabaw z całą grupą oraz sytuacje edukacyjne z wyszczególnieniem m.in. aktywności dzieci, realizowane obszary z podstawy programowej (treść lub symbol) oraz przewidywane efekty/osiągnięcia dzieci,

b)   tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania,

c)    dba o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków poprzez stały nadzór oraz znajomość przepisów bhp i p.poż,

d)   opracowuje metody i formy pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

e)    realizuje cele i zadania przedszkola zawarte w § 2 statutu,

f)    wzbogaca warsztat pracy,

g)   systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe,

h)   prowadzi dokumentację oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami;

3)   Prowadzi 2 razy w roku szkolnym obserwację pedagogiczną, która ma na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz ją dokumentuje:

a)    pierwsza obserwacja prowadzona jest do 15 października, druga do 31 maja
w grupach młodszych oraz do 15 marca dzieci objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym,

b)   dokumentuje obserwacje w arkuszu, który zawiera:

–  obszary lub sfery rozwojowe z opracowanymi do nich wskaźnikami,

–  kierunki pracy z dzieckiem,

–   interpretacje wyników obserwacji.

4)   Nauczyciel prowadzi analizę i ocenę gotowości dziecka 6 letniego do podjęcia nauki w szkole, z którą zapoznaje rodziców do dnia 15 kwietnia.

4a. W czasie prowadzenia kształcenia na odległość nauczyciel wychowania przedszkolnego zobowiązany jest do udostępniania rodzicom treści i zadań do samodzielnego wykonania w domu. Nauczyciel wskazując zadania do realizacji zobowiązany jest zindywidualizować pracę oraz treści zadań do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci. Nauczyciel na wypełnione przez dzieci zadania zobowiązany jest odpowiedzieć i wskazać co dziecko zrobił dobrze, a co źle, co należy jeszcze powtórzyć oraz na co zwrócić uwagę. Nauczyciel  zobowiązany jest do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicem.

5.    Nauczyciel współpracuje z zatrudnionymi w przedszkolu specjalistami, pracownikami Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej i innymi w celu konsultacji metod i form pomocy udzielonej dzieciom oraz specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.

6.    Nauczyciel przedszkola współpracuje z rodzicami w formie:

1)   zebrań grupowych organizowanych: co najmniej dwa razy w roku szkolnym;

2)   spotkań i rozmów indywidualnych;

3)   spotkań ze specjalistami do spraw wychowania, psychologii czy opieki medycznej;

4)   umożliwienia indywidualnych konsultacji ze specjalistami;

5)   warsztatów i szkoleń rodziców;

6)   uroczystości, imprez i zajęć otwartych.

7.    Nauczyciel dokumentuje formy współpracy z rodzicami (protokoły zebrań).

8.    Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami.

9.    Wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora, a wynikające z organizacji pracy.

10.   W roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej, nauczyciel prowadzi analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Celem diagnozy przedszkolnej jest pomoc rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Dla nauczyciela diagnoza przedszkolna jest podstawą do opracowania indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej.

11.   Nauczyciel stosuje twórcze i nowoczesne metody wychowania i nauczania.

12.   Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami.

13.   W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze nauczyciel systematycznie informuje rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu, zapoznaje rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego włączając ich do kształtowania u dzieci określonych wiadomości i umiejętności.

14.   Nauczyciel informuje rodziców o sukcesach i kłopotach ich dziecka, włącza ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dziecka i łagodzi trudności, na które natrafia.

15.   Nauczyciel zachęca rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola (np. wspólne przygotowywanie uroczystości przedszkolnych, pomoc przy organizowaniu wycieczek itp.).

16.   Nauczyciel aktywnie i obowiązkowo uczestniczy w zebraniach Rady Pedagogicznej, ma prawo do zgłaszania wniosków i propozycji dotyczących innowacji pedagogicznych oraz organizacji pracy działalności przedszkola.

17.   Nauczyciel organizuje dozór nad dziećmi, które indywidualnie lub grupowo przemieszczają się w budynku.

18.   Zajęcia i zabawy organizowane przez nauczyciela są przemyślane pod kątem bezpieczeństwa oraz ewentualnych zagrożeń.

19.   Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy zgodnego oraz bezpiecznego funkcjonowania w grupie, wdraża je i egzekwuje. Podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym, spacerów i wycieczek stale kontroluje liczebność grupy, nie dopuszcza do oddalenia się dziecka od grupy, czuwa nad kontaktami z osobami dorosłymi napotkanymi po drodze lub podchodzącymi do ogrodzenia przedszkola, nie dopuszcza do kontaktów ze zwierzętami.

20.   Każde wyjście poza teren przedszkola (spacer, wycieczka) nauczyciel zgłasza dyrekcji jednostki oraz wypełnia przewidzianą wewnętrznymi procedurami dokumentację.

21.   Nauczyciel interesuje się stanem zdrowia swoich wychowanków, wie o ujawnionych przez rodziców chorobach, schorzeniach, przypadłościach i alergiach dziecka, wie jak postępować w przypadku wystąpienia związanego z nimi zagrożenia.

22.   W razie wypadku dziecka na terenie przedszkola nauczyciel bezzwłocznie powiadamia Dyrektora Przedszkola oraz rodziców dziecka.

23.   Nauczyciel zna procedurę powypadkową obowiązującą w przedszkolu.

24.   Nauczyciel jest przeszkolony w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, wie jak jej udzielić w praktyce.

25.   Nauczyciel przestrzega przepisów BHP i PPOŻ.

26.   Nauczyciel terminowo wykonuje badania okresowe i profilaktyczne.

27.   Nauczyciel zwraca uwagę na konieczność tworzenia stosownych nawyków ruchowych u dzieci, które będą niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole, a także na rolę poznawania wielozmysłowego.

28. Nauczyciel ma prawo do:

1)   korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych jednostek i instytucji naukowo – oświatowych;

2)   wyboru programów wychowania przedszkolnego i środków dydaktycznych;

3)   opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami;

4)   awansu zawodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

5) korzystania, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w Kodeksie karnym.

§ 14a

1. Obowiązki szczegółowe nauczyciela – logopedy:

1)   Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dzieci;

2)   Monitorowanie poziomu rozwoju mowy powierzonych dzieci;

3)   Prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców
w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń;

4)   Obserwacja i ocena postępów dziecka oraz przedstawienie opinii o dziecku nauczycielowi prowadzącemu;

5)   Współpraca z nauczycielami poszczególnych grup;

6)   Prowadzenie zajęć instruktażowych dla nauczycieli przedszkola;

7)   Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;

8)   Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

9)   Systematyczne prowadzenie obowiązującej dokumentacji;

10)    Tworzenie programów w zakresie pracy logopedycznej z dzieckiem;

11)    Dbanie o warsztat pracy: samodzielne wykonywanie pomocy oraz efektywne wykorzystywanie pomocy już istniejących, przygotowywanie materiałów pomocniczych do pracy z dzieckiem;

12)    Uczestnictwo w szkoleniach i imprezach organizowanych w ramach współpracy
z różnymi instytucjami;

13)    Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi instytucjami sprawującymi opiekę nad dzieckiem;

14)    Wykonywanie innych poleceń Dyrektora wynikających z potrzeb przedszkola.

1a. Logopeda w trakcie prowadzenia kształcenia na odległość:

1) przygotowuje i przekazuje ćwiczenia doskonalące i utrwalające nabyte umiejętności oraz dokładne instrukcje, jak te ćwiczenia wykonywać, by osiągnąć założony cel;

2) zobowiązuje się do wyboru ćwiczeń dostosowanych do indywidualnych potrzeb dziecka i możliwości do wykonania przez osobę niebędącą specjalistą w danej dziedzinie;

3) prowadzi porady i konsultacje przy pomocy dostępnych środków komunikacji.

2. Nauczyciel języka obcego nowożytnego w przedszkolu prowadzi raz w tygodniu zajęcia w wymiarze 30 minut.

§ 14 b

1. Przedszkole zapewnia dzieciom niepełnosprawnym:

1)   realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2)   odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;

3)   zajęcia specjalistyczne, dotyczące zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu;

4)   inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne;

5)   integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi pełnosprawnymi.

2. Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przy współpracy z rodzicami opracowuje się indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z dzieckiem.

3. Program opracowuje zespół, którzy tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z dzieckiem zwany dalej „zespołem”, po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną.

4. Indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny (IPET) określa:

1)   zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka;

2)   rodzaj zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem niepełnosprawnym – działania o charakterze rewalidacyjnym;

3)   formy i okres udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez dyrektora przedszkola;

4)   zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.

5)   działania wspierające rodziców dziecka w zależności od potrzeb oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;

6)   zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami dziecka w realizacji zadań.

1.    Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w przedszkolu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program. Jeżeli orzeczenie zostało złożone na potrzeby rekrutacji w okresie od kwietnia do sierpnia danego roku, to IPET opracowuje się w terminie do 30 września w roku, w którym dziecko rozpoczyna edukację w przedszkolu.

2.    Rodzice dziecka, dla którego został opracowany IPET, na swój wniosek otrzymują kopię programu.

3.    Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej dziecku oraz, w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. Oceny poziomu funkcjonowania dziecka i modyfikacji programu dokonuje się w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym, poradnią specjalistyczną.

§ 14 c

1. W przedszkolu można zatrudnić dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego, z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Specjaliści i pomoc nauczyciela realizują zadania wyznaczone przez dyrektora przedszkola.

3. Natomiast nauczyciele dodatkowo zatrudnieni:
1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie;
2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracę wychowawczą z dziećmi niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;
4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

§ 14d.
Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych

1. Dziecku niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym okres nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych.

2. Dziecku niepełnosprawnemu przedszkole organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie
z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej.

3. Ilość godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor przedszkola umieszcza w planie nauczania i arkuszu organizacji.

4. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla dziecka łączny tygodniowy czas tych zajęć.

5. W ramach zajęć rewalidacyjnych w programie należy uwzględnić w szczególności rozwijanie umiejętności komunikacyjnych przez:

1) naukę orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę systemu Braille’a lub innych alternatywnych metod komunikacji – w przypadku dziecka niewidomego;

2) naukę języka migowego lub innych sposobów komunikowania się, w szczególności wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC) – w przypadku dziecka niepełnosprawnego z zaburzeniami mowy lub jej brakiem;

3) zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne – w przypadku dziecka z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

§14e.

Do zadań pedagoga specjalnego w przedszkolu należy w szczególności:

1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz dziećmi w:

a) rekomendowaniu dyrektorowi przedszkola do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa dzieci w życiu przedszkola oraz dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

b) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,

c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych dzieci,

d) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka;

2) współpraca z zespołem, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy, w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dzieci lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z dzieckiem,

c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz jego możliwości psychofizycznych,

d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb dziecka;

4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, rodzicom dzieci i nauczycielom;

5) współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami;

6) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola.

§14f

Do zadań psychologa przedszkolnego należy:

1) diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci;

2) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

3) obserwacja dzieci w grupach (zarówno podczas zajęć, czynności samoobsługowych, jak i zabawy swobodnej);

4) prowadzenie z dziećmi indywidualnych zajęć stymulujących rozwój;

5) indywidualna pomoc dzieciom w trudnych sytuacjach (rozstanie rodziców, śmierć, choroba);

6) wspieranie mocnych stron dziecka;

7) konstruowanie opinii psychologicznych lub psychologiczno – pedagogicznych;

8) konsultacje z nauczycielami, wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

9) obserwacja psychologiczno-pedagogiczna zakończona analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole- diagnoza przedszkolna;

10) profilaktyka powstawania trudności rozwojowych;

11) realizacja zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, pomoc w podjęciu decyzji w kierowaniu dzieci na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;

12) prowadzenie obowiązującej dokumentacji;

13) przekazywanie wyników obserwacji i diagnozy rodzicom;

14) konsultacje z rodzicami.

RODZICE
§ 15

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

1)   przestrzeganie niniejszego statutu;

2)   respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;

3)   przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

4)   terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;

5)   informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu;

6)   niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;

7)   zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne;

8)   zaopatrzenie dzieci w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;

9)   wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka;

10)   inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola;

11)   przyprowadzanie i odbieranie dziecka tylko przez osoby trzeźwe;

12)   zgłaszanie spóźnień dziecka osobiście lub telefonicznie;

13)   bieżące aktualizowanie danych (nr telefonu, adres, osoby upoważnione do odbioru dziecka);

14)   przedstawienie dokumentu dotyczącego pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej, co skutkuje odmową wydania dziecka jednemu z rodziców;

15)   przyprowadzanie do przedszkola dzieci zdrowych (bez kaszlu, kataru, gorączki), a w przypadku kaszlu lub kataru alergicznego dostarczenie do wychowawcy odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego.

1a. W trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola rodzice pozostają w stałym kontakcie z wychowawcami.

1b. W trakcie kształcenia na odległość rodzice zobowiązani są wspierać dziecko w wykonywanych zadaniach, jednak pozwolić na samodzielność wykonywanych prac.

1c. Rodzice, zgodnie z zaleceniami nauczyciela, zobowiązani są do przesłania nauczycielowi wykonanych przez dziecko zadań.

2. Rodzice mają prawo do:

1)    zapoznania się do realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno – wychowawczej;

2)    uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju
i postępów edukacyjnych dziecka;

3)    uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je
w osiąganiu tej gotowości wspomagać;

4)    uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;

5)    wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola;

6) dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia dzieci od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Wysokość składki na ubezpieczenie ustalają i pokrywają rodzice;

7)   do stosowania przez przedszkole diet zgodnych z zaleceniami udokumentowanymi przez lekarza;

8)   wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji społecznej czy materialnej;

9)   otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnej z ich potrzebami w miarę możliwości przedszkola;

10)    udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, wycieczek, spacerów, wyjść do kina, teatru i innych;

11)    zgłaszania Dyrektorowi przedszkola i realizacji, za jego zgodą, własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz i otoczenia przedszkola;

12)    zgłaszania własnych propozycji zajęć dodatkowych oraz dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej przedszkola;

13)    wyboru zajęć dodatkowych oraz zajęć i atrakcji proponowanych z pełnej gamy dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej i rekreacyjnej przedszkola.

3. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

4. Formy współdziałania przedszkola z rodzicami:

1)   zebranie ogólne;

2)   zebrania grupowe;

3)   konsultacje, porady i rozmowy indywidualne z dyrektorem i nauczycielem;

4)   kąciki dla rodziców – tablice ogłoszeń;

5)   wystawy prac dzieci;

6)   zajęcia otwarte;

7)   uroczystości, spotkania rodzinne;

8)   spotkania adaptacyjne;

9)   ankietowanie;

10)    działania rodziców na rzecz przedszkola;

11)    inne wynikające z potrzeb jednostki i gotowości rodziców.

5. Rodzice współdecydują w sprawach przedszkola i uczestniczą w podejmowanych działaniach.

6. Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.

7. Częstotliwość wzajemnych spotkań rodziców i nauczycielek poświęconych wymianie informacji i dyskusji na tematy wychowawcze zależy od nauczyciela prowadzącego oddział oraz  rodziców, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym. Zebrania oddziałów są protokołowane.

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA
§16

1.    Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

1a. W miarę posiadanych miejsc do przedszkola może uczęszczać dziecko w wieku 2,5 lat.

2.    W przedszkolu respektowane są prawa dzieci wynikające w szczególności z Konwencji Praw Dziecka.

2a. Dziecko ma prawo do:

1)   akceptacji takim, jakie jest;

2)   spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;

3)   indywidualizacji w zakresie rozwoju uzdolnień i zainteresowań jak również wyrównywania deficytów rozwojowych;

4)   partnerskiej rozmowy na każdy temat;

5)   poszanowania własności;

6)   aktywnego kształtowania kontaktów społecznych;

7)   korzystania z zabawek pomocy dydaktycznych i sprzętu;

8)   zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;

9)   szacunku dla wszystkich jego potrzeb;

10)  badania i eksperymentowania;

11)  doświadczenia konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa);

12)  właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo – dydaktycznego i opiekuńczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

13)  snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone;

14)  zdrowego jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione;

15)  nienaruszalności cielesnej;

16)  ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;

17)  indywidualnego procesu i własnego tempa i rozwoju;

18)  możliwości zwrócenia się o pomoc do wszystkich pracowników przedszkola;

19)  zdobywania i rozwijania wiedzy i umiejętności.

20)  życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym.

3.    Dziecko wdrażane jest do podejmowania obowiązków. Dziecko ma obowiązek:

1)   dbać o bezpieczeństwo swoje i kolegów;

2)   dbać o zabawki, książki i inne pomoce dydaktyczne;

3)   po skończonej zabawie odkładać zabawki na umówione miejsca;

4)   przestrzegać zawartych umów i norm społecznych;

5)   uczestniczyć w proponowanych zajęciach i zabawach;

6)   spożywać posiłek o wyznaczonych porach;

7)   zgłaszać nauczycielowi swoje potrzeby;

8)   przebywać na wyznaczonym przez nauczyciela obszarze;

9)   każdorazowe zgłaszanie nauczycielowi konieczności oddalenia się poza wyznaczony przez nauczyciela teren zabawy (salę zabaw, ogród przedszkolny);

10)    informowanie nauczyciela o problemach fizjologicznych;

11)    słuchanie i wykonywanie poleceń a także odnoszenie się z szacunkiem do wszystkich pracowników przedszkola;

12) szanowanie swoich kolegów i wytworów ich pracy;

13) szanowanie poglądów i przekonań innych osób.

3.  Dziecko za dobre zachowanie i wyróżniające się postępy w nauce może być nagrodzone:

1)  ustną pochwałą nauczyciela;

2)  pochwałą do rodziców;

3)  nagrodą rzeczową;

4)  listem gratulacyjnym;

5)  pochwałą dyrektora;

6)  odznaką honorową przedszkola.

4.    Dziecko, w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek uczęszczania do przedszkola rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

5.    Dyrektor przedszkola powiadamia dyrektora szkoły w obwodzie której dzieci mieszkają o spełnianiu przez nich obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

6.    W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

7.    Przyjęcie do przedszkola dziecka 6 letniego i starszego odbywa się na podstawie decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego, wydanej przez dyrektora szkoły w obwodzie której dziecko mieszka.

8.    Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

9.    Rekrutację do przedszkola przeprowadza się na zasadach i w terminach określonych przez organ prowadzący na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

10.   Pierwszeństwo mają dzieci: 6 letnie, które realizują obowiązkowe przygotowanie przedszkolne oraz 5, 4 i 3 letnie mające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

11.   Do przedszkola publicznego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających w/w warunek, niż liczba wolnych miejsc, pod uwagę brane są następujące:

1) Kryteria ustawowe:

a) wielodzietność rodziny kandydata /wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci/,

b) niepełnosprawność kandydata,

c) posiadanie przez kandydata orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

d) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

e) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

f) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

g) samotne wychowywanie kandydata /samotne wychowywanie dziecka – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem/,

h) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

2) Kryteria dodatkowe:

a) praca rodziców:

– obojga rodziców,

– jednego z rodziców.

b) adres zamieszkania wskazany w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu w ubiegłym roku podatkowym:

– Gmina Miejska Lubin wskazana przez oboje rodziców,

– Gmina Miejska Lubin wskazana przez jedno z rodziców.

12.   Organ prowadzący ustala wartość punktową do poszczególnych kryteriów.

13.   Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu.

14.   Postępowanie rekrutacyjne może odbywać się elektronicznie.

15.   Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola składa się do wybranego przedszkola. Może być on złożony nie więcej niż do trzech wybranych przedszkoli.

16.   We wniosku określa się kolejność wybranych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

17.   Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów lub oświadczenia rodziców określone w załączniku do wniosku.

18.   Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

19.   Złożone oświadczenia można zweryfikować i potwierdzić dane w nich zawarte w odpowiednich instytucjach publicznych, np. Urzędy Skarbowe.

20.   Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka można zweryfikować w drodze wywiadu, o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

21.   Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

22.   W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów rekrutacyjnych, o przyjęciu kandydata decydują inne ważne informacje o dziecku zawarte we wniosku.

23.   Komisja rekrutacyjna ustala i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz ustala i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

24.   W przypadku nie przyjęcia dziecka do przedszkola rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni. Rodzice mogą wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor przedszkola w terminie 7 dni rozpatruje to odwołanie. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

25.   Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

26.   Terminy postępowania rekrutacyjnego określa zarządzenie.

27.   Dyrektor przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy dzieci przyjętych do przedszkola na podstawie uchwały Rady pedagogicznej w sprawie skreślenia dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

1)   uchylania się rodziców od wnoszenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej, w przypadku powstania zaległości wynoszącej dwukrotność opłaty za te świadczenia;

2)   nieobecności dziecka w przedszkolu powyżej miesiąca bez podania przyczyny lub nie zgłoszenia się dziecka do przedszkola do 15 września bez podania przyczyny.

28.   Skreślenie dziecka z przedszkola może nastąpić po uprzednim powiadomieniu rodziców.

29.   Nie można skreślić z listy dziecka objętego rocznym obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym.

§ 16a

1. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów przewlekłej infekcji oraz nasilonych objawów chorobowych.

2. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat.

3. Nauczyciele przekazują rodzicom informacje o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w przedszkolu.

4. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu, w przypadku zaobserwowania wystąpienia lub zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów i złego samopoczucia, stanowiącego zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci w przedszkolu nauczyciel ma obowiązek powiadomienia telefonicznego rodzica oraz poinformowania dyrektora o stanie zdrowia dziecka.

5. Po otrzymaniu od nauczyciela lub dyrektora informacji o stanie zdrowia dziecka rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z jednostki, ze wskazaniem konieczności konsultacji lekarskiej.

6. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami nauczyciel lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z innymi osobami upoważnionymi przez rodziców do odbioru dziecka.

7. W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, nauczyciel, dyrektor są zobowiązani do zastosowania Procedury postępowania w przypadku zaistnienia wypadku dziecka, tj. w szczególności do podjęcia działań związanych z udzieleniem pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania Pogotowia Ratunkowego, a także zawiadomienia rodziców i dyrektora o zaistniałym zdarzeniu.

8. W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych leków, z zastrzeżeniem przypadku gdy rodzice zwrócili się z pisemną prośbą o podanie ewentualnych leków.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§16b

1. W przedszkolu obowiązuje ceremoniał, który:

1)         jest wewnętrznym zbiorem norm i zasad, dotyczących zachowania się w czasie uroczystości przedszkolnych, ustanowionych i obowiązujących w przedszkolu.

2)         uczy szacunku dla symboli narodowych – godła, hymnu i flagi państwowej. Zapoznaje dzieci z historią i znaczeniem tych symboli.

2. Uroczystości przedszkolne, do których zastosowanie ma ceremoniał przedszkola składają się z części oficjalnej i części artystycznej.

3. Uroczystości przedszkolne, podczas których eksponuje się symbole narodowe powinny przebiegać w podniosłym nastroju i kształtować poszanowanie dla symboli narodowych.

4. Do uroczystości środowiskowych i przedszkolnych wymagających uwzględnienia symboli narodowych należą w szczególności:

1) święto niepodległości;

2) święto flagi;

3) pasowanie dzieci na przedszkolaka;

4) zakończenie roku szkolnego z pożegnaniem starszaków.

5. Do obowiązków dzieci należy podkreślenie swoją postawą podniosłego charakteru świąt państwowych i przedszkolnych, dzieci powinny być ubrane w strój galowy.

§ 17

1.    Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.    Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

3.    Zmiany w statucie przedszkola opracowuje Rada Pedagogiczna.

4.    Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały.

5.    Statut przedszkola wywieszony jest na tablicy informacyjnej dla rodziców i zamieszczony na stronie internetowej przedszkola.

6.    Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

7.    Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi.

Lubin 2022