Ważne informacje dotyczące funkcjonowania przedszkola w dniach 27 marca 2021 r.- 09 kwietnia 2021r.

W związku z wprowadzonymi nowymi zasadami bezpieczeństwa

(https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-27-marca-zmiany-w-zasadach-bezpieczenstwa)

w dniach 27 marca 2021 r.- 09 kwietnia 2021 r. przedszkole będzie zamknięte.

 

Zajęcia będą odbywać się zdalnie; materiały zostaną udostępnione na stronie: www.przedszkole13.lubin.pl.

W tych dniach zapewniamy opiekę wyłącznie dzieciom na wniosek:

1)  rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2)  rodziców dzieci, którzy:

a)  są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b)  realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c)  realizują  zadania  publiczne  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19,

d)  pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e)  wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach,

h) są  zatrudnieni  w  placówkach  zapewniających  całodobową  opiekę  osobom

niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,

i) są  zatrudnieni  w  placówkach  opiekuńczo-wychowawczych,  regionalnych placówkach

opiekuńczo-terapeutycznych  oraz  w  interwencyjnych  ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

k)  są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Warunek – wniosek rodziców złożony do dyrektora przedszkola.

 

Wniosek taki będzie dostępny w poniedziałek 29 marca 2021.

 

W celu ułatwienia organizacji pracy, prosimy o informację zwrotną, które dzieci będą korzystały z opieki przedszkola w w/w dniach (kontakt poprzez wychowawców grup).

Wsparcie  uzyskają rodziny, w których przynajmniej jeden z rodziców jest zatrudniony w jednostkach opisanych powyżej.